stavebni-provoz.moxo.cz

Obdržené pozitivní hlasy14
Obdržené negativní hlasy43
Karma:-28 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (914)

1

3   4

urbanizace


Mnohostranný sociálnì ekonomický proces, vyznaèující se koncentrací, intenzifikací a diferenciací mìstských druhù èinností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a prostorových struktur osídlení a rozšíøením mìstského zpùsobu života se specifickou strukturou stykù, kulturou, systémem hodno [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

2

2   1

pavilon


Drobná jednoprostorová zahradní architektura (pùvodnì francouzsky stan), ale také vystupující blokové èásti zámeckých budov (vìtší a výškovì pøevyšující rizality).
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

3

1   1

dezinfekce


Proces, pøi kterém jsou zámìrnì nièeny choroboplodné zárodky pomocí dezinfekèních prostøedkù. Tyto prostøedky mohou být chemické nebo fyzikální (napø. UV záøení, vysoká teplota). Pravidelnì se dezinfekce provádí v místech se zvýšenými nároky na èistotu (napø. nemocnice).
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

4

1   1

proces


Gloriet
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

5

1   3

komunikace


Komunikace místní
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

6

1   2

nástavba


Druh zmìny dokonèené stavby. Nástavba pùvodní stavbu zvyšuje, mìní se tedy objem stavby (na rozdíl od vestavby).
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

7

1   5

novostavba


Rekreaèní krajinný celek
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

8

1   2

skleníkový efekt


Proces, který je nezbytný pro život na Zemi. Sluneèní záøení zahøívá povrch naší planety, a když její teplota vzroste, teplo je vyzaøováno zpìt do atmosféry. Èást této energie pak absorbují skleníkové plyny v atmosféøe. V tomto smìru se atmosféra chová podobnì jako skleník - dovnitø propouští viditelné svìtlo a [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

9

1   1

suterén


podlaží, které se zcela nebo èásteènì nachází pod úrovní terénu (spodní povrch jeho stropu je nad povrchem terénu max. 1,40 m).
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

10

1   2

zásyp


vyplnìní pracovních a dutých prostor po výkopu pøi výstavbì suterénního zdiva, šacht, opìrných zdí atd. Uvedený prostor se vyplní štìrkem nebo drtí.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz


Pro zobrazení všech definic slova 914 se přihlašte, prosím.