Význam determinismus
Co znamená slovo determinismus? Zde naleznete 13 významů slova determinismus. Můžete také přidat význam slova determinismus sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

determinismus


viz psychologický determinismus
Zdroj: fim.uhk.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

determinismus


názor, že každé dění je nutným důsledkem podmínek a příčin.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

determinismus


ad absurdum dovedená kauzalita, nevyhnutelná příčinná předurčenost ve své minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Nedává prostor náhodným vlivům či svobodné vůli.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

determinismus


Filozofické uèení o objektivní souvislosti a podmínìnosti všech pøírodních, spoleèenských a myšlenkových jevù a procesù. V užším slova smyslu jde o uznání kauzální souvislosti [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

determinismus


1. obecnì: teorie o objektivní zákonitosti a pøíèinné podmínìnosti všech jevù reálného svìta; lze jej považovat za esenciální základ moderní vìdy. Viz též heuristika, teorie poznání, vìdecký realismus [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

determinismus


viz biologický determinismus
Zdroj: fim.uhk.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

determinismus


viz environmentální determinismus
Zdroj: fim.uhk.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

determinismus


("determinism"): v bì¾ném pojetí je determinismus tezí, ¾e pro cokoliv, co se stane, existují takové podmínky, jejich¾ nastolením se stane právì to a nic jiného; viz té¾: deterministický. [..]
Zdroj: mprinstitute.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

determinismus


Pojetí, podle kterého jsou všechny události v přírodě, včetně lidského jednání, určeny zcela kauzálně.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

determinismus


Pojetí, podle kterého je život společnosti určen ekonomikou uspokojující základní lidské potřeby.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

determinismus


Pojetí, podle kterého je život společnosti významně určen geografickými podmínkami, především podnebím, typem krajiny, florou faunou a přírodním bohatstvím.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

determinismus


Hypotéza o převažujícím vlivu kultury na lidskou osobnost.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

determinismus


Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost nebo stav věci, včetně každého lidského rozhodnutí je důsledkem předchozích událostí a stavů věcí, které zároveň nemohly způsobit nic jiného. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< demiurg deviace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam