Význam gradient
Co znamená slovo gradient? Zde naleznete 9 významů slova gradient. Můžete také přidat význam slova gradient sami

1

1   0

gradient


zmìna fyzikální velièiny pøipadající na jednotku délky; diferenciální operátor
Zdroj: islo.cz

2

0   0

gradient


vektorová velièina charakterizující prostorovou zmìnu (spád) skalární velièiny. Gradient G = -grad U = -(i.dU/dx + j.dU/dy + k.dU/dz), kde U je skalární velièina (napø. potenciál), i,j, [..]
Zdroj: labo.cz

3

0   0

gradient


gradient
Zdroj: ped.muni.cz

4

0   0

gradient


spád, vzast funkcie, v ekológii postupná zmena prostredia.
Zdroj: gep.szm.com

5

0   0

gradient


postupné změny určitého faktoru přírodního prostředí, které ovlivňují výskyt určitého biologického druhu. Např. klesání teploty v závislosti na vzrůstu nadmořské výšky, výsledkem je např. gradient rostlinného krytu.
Zdroj: goniatit.cz

6

0   0

gradient


def. .."..".
Zdroj: savci.upol.cz

7

0   0

gradient


– zmìna se vzdáleností, nìkdy hovoøíme o spádu.
Zdroj: aldebaran.cz

8

0   0

gradient


Gradient je v obecném smyslu slova směr růstu. Ve formálním jazyce matematiky označuje diferenciální operátor, jehož výsledkem je vektorové pole vyjadřující směr a velikost největší [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

gradient


Gradient je obecně směr růstu. Používá se v následujících významech: V matematice: Směrnice přímky - číslo popisující závislost jedné veličiny na druhé Gradient (matematika) - dif [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova gradient
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< GPS gravimetrie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam