allrisk.cz

Obdržené pozitivní hlasy24
Obdržené negativní hlasy11
Karma:14 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (230)

1

10 Thumbs up   0 Thumbs down

Claims made


neboli princip uplatnění nároku je metoda pro definici pojistné události v pojištění odpovědnosti za škodu. Je založen na principu, že pojistná událost, ke které musí dojít v době platnosti pojištění, je vznesení nároku na náhradu škdou vůči pojištěnému. Přitom k přičině vzniku škody mohlo dojít i v minulosti. Používá se zejména u pojištění profesn [..]
Zdroj: allrisk.cz

2

4 Thumbs up   2 Thumbs down

Poddolování


termín používaný při definování škody. Rozumí se jím lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
Zdroj: allrisk.cz

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Loss occurence


neboli princip příčiny je metoda používaná při definici pojistné události v pojištění odpovědnosti za škodu. Určuje, že k příčině pojistné události musí dojít v době platnosti pojistné smlouvy. Přitom nároky na náhradu škody mohou být vzneseny i několik let po jejím skončení. Druhým používaným principem v pojištění odpovědnosti za škodu je CLAIMS M [..]
Zdroj: allrisk.cz

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

zemětřesení


při defnici pojistné události se tím rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře. V podmínkách pojistitele bývá stanoveno, při jakém stupni mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení (MCS) je již zemětřesení považováno za pojistnou událost. V podmínkách může být rovněž stanoveno, zda se stupeň zemetřesení měř [..]
Zdroj: allrisk.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktuár


Neboli pojistný matematik, je velmi důležitá pozice v pojišťovně. Podle zákona o pojišťovnictví musí mít každá pojišťovna tzv. odpovědného pojistného matematika, který zodpovídá za správnost rozdělení výnosů z finančního umístění v životním pojištění mezi pojištěným a pojišťovnou, výpočtu sazeb pojistného, výše technických rezerv, výpočtu minimální [..]
Zdroj: allrisk.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Excedent


(anglicky Surplus) vyjadřuje v excedentním zajištění velikost rizika postoupeného cedující společností (prvopojistitelem) na zajistitele. Pojistitel si volí každý druh rizika vlastní vrub (tj. podíl na škodě, který nese sám) a excedent pak vyjadřuje limit, který přebírá zajistitel. Excedent se určuje jako násobek vlastního vrubu - řádku. Příklad ko [..]
Zdroj: allrisk.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Pasivní zajištění


je součást pojišťovací činnosti a znamená uzavírání zajišťovacích smluv se zajistiteli o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv.
Zdroj: allrisk.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Tuzemské vozidlo


ve smyslu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel se vozidlem rozumí vozidlo, které podléhá evidenci silničních vozidel vedené podle zvláštního právního předpisu nebo vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel a je ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky [..]
Zdroj: allrisk.cz

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Výluka


Definice škody (škodné události), která není zahrnuta do pojistné ochrany. Výluky z pojištění jsou definovány buď v pojistných podmínkách nebo přímo ujednány v konkrétní pojistné smlouvě. Pod výluky se zahrnují obecně nepojistitelné události (válka, jaderné škody), škody, které nejsou náhodné, a dále škody, které pojistitel nezamýšlí pokrýt přísluš [..]
Zdroj: allrisk.cz

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

záplava


jedna z živelných událotí, která se zpravidla definuje jako vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
Zdroj: allrisk.cz


Pro zobrazení všech definic slova 230 se přihlašte, prosím.