aquelcredit.cz

Obdržené pozitivní hlasy12
Obdržené negativní hlasy10
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (254)

1

2   0

neinkasní intervence


Informace pro získatele, že se vyskytla v nově sjednané smlouvě chyba nebo že je potřeba doplnit další potřebné informace.
Zdroj: aquelcredit.cz

2

2   2

poddolování


Výraz používaný při definování škody. Rozumí se jím lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
Zdroj: aquelcredit.cz

3

2   0

prolongace


Jde o obnovu pojistné smlouvy, tedy o prodloužení platnosti pojistné smlouvy sjednané na dobu určitou, používá se v majetkových pojištěních.
Zdroj: aquelcredit.cz

4

1   0

obmyšlený


Osoba, odlišná od pojištěného, které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události. Nejčastěji se používá u pojištění osob pro případ smrti pojištěného. Obmyšlený se určuje buď jménem nebo vztahem k pojištěnému a pojistník může tuto osobu měnit. Není-li tato osoba určena nebo nevznikne-li jí [..]
Zdroj: aquelcredit.cz

5

1   0

področní placení


způsob placení pojistného, pokud je sjednána více jak jedna splátka pojistného ročně.
Zdroj: aquelcredit.cz

6

1   0

pojištění věna


Speciální varianta pojištění dětí. Někdy se nazývá Svatební pojištění. Ve prospěch dítěte je uzavřeno kapitálové pojištění pro případ smrti nebo dožití jednoho či obou rodičů na sjednanou částku, které končí dosažením určitého věku dítěte. V případě smrti či trvalé invalidity jednoho z rodičů (či ob [..]
Zdroj: aquelcredit.cz

7

1   1

vnitrostátní silniční doprava


termín používaný v oblasti pojištění zásilek či odpovědnosti dopravce. Rozumí se jí zpravidla silniční doprava, při níž se místo výchozí a místo cílové nenachází na území dvou různých států nebo okružní jízda po území maximálně jednoho státu.
Zdroj: aquelcredit.cz

8

1   0

zemětřesení


Živelní pojištění, událostí se tím rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře. V podmínkách pojistitele bývá stanoveno, při jakém stupni mezinárodní stupnice udávající makro seismické účinky zemětřesení (MCS) je již zemětřesení považováno za pojistnou událost. V podmínkách může být rovn [..]
Zdroj: aquelcredit.cz

9

1   2

zlomkové pojištění


Pojistná částka je po dohodě obou smluvních stran vědomě snížena pouze na část známé pojistné hodnoty věci, nebo souboru věcí. Jde v podstatě o pojišťovnou akceptované podpojištění určité věci. Pojistná částka je horní hranicí plnění za jednu a všechny pojistné události vzniklé v jednom pojistném roce. Po [..]
Zdroj: aquelcredit.cz

10

0   0

aerodynamický třesk


je rizikem, které se někdy připojuje k živelnímu pojištění. Bývá definován jako bezprostřední poškození nebo zničení věcí v důsledku tlakových vln vzniklých překonáním zvukové bariéry letadlem.
Zdroj: aquelcredit.cz


Pro zobrazení všech definic slova 254 se přihlašte, prosím.