business.center.cz

Obdržené pozitivní hlasy203
Obdržené negativní hlasy100
Karma:102 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (3222)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

yield


výnos cenného papíru v poměru k jeho tržní hodnotě (v procentech) Viz také cenný papír
Zdroj: business.center.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zvýšení daňové povinnosti


zvýšení vlastní daňové povinnosti nebo snížení nadměrného odpočtu Pramen § 4 odst. 1 písm. o) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Viz také daňová povinnost (pro účely zákona o DPH) nadměrný odpočet (pro účely zákona o DPH)
Zdroj: business.center.cz
Tento význam nebyl schválen

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

zvýšený zdravotnický dozor


lékařský dohled nad fyzickou osobou podezřelou z nákazy, které je uložen zákaz činnosti nebo úprava pracovních podmínek k omezení možnosti šíření infekčního onemocnění Pramen § 1 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Viz také karanténa (dle zákona o ochraně veřejného zdraví) karanténní opatření [..]
Zdroj: business.center.cz
Tento význam nebyl schválen

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zvýhodňování věřitele


trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo jako dlužník, který není schopen plnit své splatné závazky, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele tím, že zvýhodní jiného věřitele Pramen § 256a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona Viz také trestný čin věřitel (pro účely zákona o spotřebitelském úvěru) [..]
Zdroj: business.center.cz
Tento význam nebyl schválen

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zvýhodňující právní úkon


rozumí se právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník: a) splnil dluh dříve, než se stal splatným b) dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch c) prominul svému dlužn [..]
Zdroj: business.center.cz
Tento význam nebyl schválen

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zvukový záznam


Zvukový záznam je výlučně sluchově vnímatelný záznam zvuků výkonu výkonného umělce či jiných zvuků, nebo jejich vyjádření. Pramen § 75 autorského zákona Viz také výkonný umělec (ve smyslu autorského zákona) zvukově obrazový záznam (ve smyslu autorského zákona)
Zdroj: business.center.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zvukově obrazový záznam


Zvukově obrazový záznam je záznam audiovizuálního díla nebo záznam jiné řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem. Pramen § 79 autorského zákona Viz také zvukový záznam (ve smyslu au [..]
Zdroj: business.center.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zvláštní/výhradní oprávnění


oprávnění udělené ze zákona, nebo na základě zákona příslušným správním úřadem, kterým se jednomu nebo více zadavatelům v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací vyhrazuje některá z činností uvedená v § 3 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Pramen § 17 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Viz také [..]
Zdroj: business.center.cz
Tento význam nebyl schválen

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zvíře domácí


živočich, který patří k biologickému druhu, jenž vznikl činností člověka domestikací a žije převážně v přímé závislosti na péči člověka, případně druhotně zdivočelý živočich původně domestikovaného druhu nebo poddruhu Pramen § 2 odst. 1 zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách Viz také zoologická zahrada (pro účely zákon [..]
Zdroj: business.center.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zvláštní vozidlo


vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno Pramen § 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Viz také historické vozidlo přípojné vozidlo [..]
Zdroj: business.center.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 3222 se přihlašte, prosím.