bydlenisnu.cz

Website:https://bydlenisnu.cz/
Obdržené pozitivní hlasy21
Obdržené negativní hlasy28
Karma:-8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (621)

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

urbanizace


Mnohostranný sociálnì ekonomický proces, vyznaèující se koncentrací, intenzifikací a diferenciací mìstských druhù èinností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a prostorov [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

2

2 Thumbs up   3 Thumbs down

komunikace


Úèelovì a hmotnì vymezené dopravní spojení urèené k pohybu dopravních prostøedkù, chodcù, zvíøat, k pøemísování hmot, kapalin, plynù a energií. Podle povahy a druhu se dìlí na drážní, pozemní, podpov [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

podkroví


ze stavebnìprávního hlediska jde o každé podlaží nad nejvyšším plným podlažím, mající plochu, která se rovná ploše pod ním ležícího podlaží. Rovnìž se jedná o pøístupný prostor nad nadzemním podlažím, [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

aglomerace


Prostorové soustøedìní aktivit a lidí za úèelem vzájemného prospìchu. Typicky prùmyslová oblast, velké mìsto; úžeji: seskupení produkèních aktivit ve vzájemné blízkosti, což zvyšuje jejich efektivitu [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

biocentrum


Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin ì, který svým stavem a velikostí umožòuje trvalou existenci pøirozeného èi pozmìnìného, avšak pøírodì blízkého ekosystému.
Zdroj: bydlenisnu.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

disperzní barvy


Vodou øeditelné nátìrové látky. Jejich film po zaschnutí vykazuje pevnost lakových nátìrù.
Zdroj: bydlenisnu.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dopravní tah


Plánovitì, souvisle a plynule navazující pozemní komunikace a jejich úseky, urèené podle urèitých kriterií pro dálkovou dopravu.
Zdroj: bydlenisnu.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dopravní uzel


Místo, kde na sebe pøímo navazuje více tratí téhož nebo rùzných druhù dopravy, kde je možný pøestup cestujících nebo pøekládky zboží.
Zdroj: bydlenisnu.cz

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

genius loci


Holistický souhrn hmatatelných i nehmatatelných projev ù historie i souèasnosti lokality, jedineèný a neopakovatelný… Atmosféra, "duch" místa
Zdroj: bydlenisnu.cz

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hrubá stavba


holá stavební konstrukce. Patøí k ní základ, zdi, stropy, suterén a krov.
Zdroj: bydlenisnu.cz


Pro zobrazení všech definic slova 621 se přihlašte, prosím.