Význam komunikace
Co znamená slovo komunikace? Zde naleznete 21 významů slova komunikace. Můžete také přidat význam slova komunikace sami

1

7   1

komunikace


vzájemná výměna informací mezi dvěma či více entitami | pás se zpevněným povrchem umožňující pohyb dopravních prostředků | dorozumívání | cesta
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

5   2

komunikace


 Komunikace představuje dvousměrný proces dosahování vzájemného porozumění. Účastníci (vysílač x příjemce) si při něm předávají informace, vzájemné pochopení však závis [..]
Zdroj: elseaz.cz

3

3   2

komunikace


spojení; pøenos, sdìlování, výmìna informací; veøejná doprava, dopravní cesta
Zdroj: islo.cz

4

1   1

komunikace


spojení, pøenos; proces pøedávání informace od zdroje k pøíjemci Terminologická poznámka
Zdroj: info.sks.cz

5

1   2

komunikace


Účelově a hmotně vymezené dopravní spojení určené k pohybu dopravních prostředků, chodců, zvířat, k přemísťování hmot, kapalin, plynů a energií. Podle povahy a druhu se dělí na [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

6

2   3

komunikace


Úèelovì a hmotnì vymezené dopravní spojení urèené k pohybu dopravních prostøedkù, chodcù, zvíøat, k pøemísování hmot, kapalin, plynù a energií. Podle povahy a druhu se dìlí na [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

7

1   2

komunikace


Účelově a hmotně vymezené dopravní spojení určené k pohybu dopravních prostředků, chodců, zvířat, k přemísťování hmot, kapalin, plynů a energií. Podle povahy a druhu se dělí na [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

8

1   2

komunikace


Obecně přenos informace, spojení. Sociální interakce mezi dvěma nebo více osobami, při které dochází ke sdělování a výměně informací (idejí, vědomostí, dovedností apod.). Při komunikaci dochází ke...
Zdroj: andromedia.cz

9

1   2

komunikace


sdìlování, významu významù, zahrnuje porozumìní i vzájemné vztahy
Zdroj: help24.cz

10

0   1

komunikace


Komunikace (z lat. communicare, sdílet, radit se, od communis, společný) má více významů: Komunikace v humanitních vědách Dorozumívání – nejčastějším způsobem takové komunikace b [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

1   3

komunikace


spojení, pøenos; proces pøedávání informace od zdroje k pøíjemci Terminologická poznámka
Zdroj: web.sks.cz

12

1   3

komunikace


e Kommunikation
Zdroj: pamprofi.cz

13

1   3

komunikace


obecně jakákoli výměna informací, rozlišuje se vnější a vnitřní komunikace podniku. Vnější komunikace se týká všech informací, které z podniku vychází. Vnitřní komunikace se tý [..]
Zdroj: peacock.cz

14

1   3

komunikace


Účelově a hmotně vymezené dopravní spojení určené k pohybu dopravních prostředků, chodců, zvířat, k přemísťování hmot, kapalin, plynů a energií. Podle povahy a druhu se dělí na drážní, pozemní, podpovrchové, podzemní, výškové, letecké, vodní, potrubní atd.
Zdroj: cip-stavby.cz

15

1   3

komunikace


Komunikace místní
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

16

2   4

komunikace


Pod slovem komunikace se skrývají hned dva významy. První z nich označuje způsob dorozumívání se mezi lidmi, ať už se jedná o písmo nebo řeč. Druhý se objevuje ve významu silnic, dálnic, chodníků apod. - tedy jako dopraví cesta, po níž se dostaneme k cíli.
Floencze - 17. dubna 2014

17

2   5

komunikace


Úèelovì a hmotnì vymezené dopravní spojení urèené k pohybu dopravních prostøedkù, chodcù, zvíøat, k pøemísování hmot, kapalin, plynù a energií. Podle povahy a druhu se dìlí na drážní, pozemní, podpovrchové, podzemní, výškové, letecké, vodní, potrubní atd.
Zdroj: stavimedum.cz

18

1   4

komunikace


Přenos zpráv případně signálů mezi komponenty EZS. Poznámka: Přenos signálů může zahrnovat i stálý průchod elektrického proudu spínačem nebo relé, který tvoří rozhraní mezi komponenty EZS. Není nutné měnit stav žádného takového spínače nebo relé. Podle podstaty komunikace dat může přenos zprávy vyžadovat zám [..]
Zdroj: obchod.pcs.cz

19

0   3

komunikace


sdělování, významu významů, zahrnuje porozumění i vzájemné vztahy
Zdroj: pppcl.cz

20

0   3

komunikace


V širším smyslu komunikaci považujeme za každou interakci, výměnu informací, kontakt mezi lidmi, zvířaty i neživými systémy. V užším smyslu uvažujeme pouze komunikaci mezi lidmi. Komu [..]
Zdroj: studiummba.cz

21

1   4

komunikace


Komunikace je termín označující dorozumívání. Pochází z latinského slova communicare = sdílet, radit se. Je to obecný termín vyjadřující dorozumívání mezi jednotlivci.
Termín se používá i jako synonymum k dopravní cestě (silnici, železnici apod.)


Verbální komunikace = slovní (řeč, písmo)
Nonverbální komunikace = mimoslovní (mimika, gestikulace apod.)
Vizuální komunikace = prostřednictvím médií (tisk, internet, reklamní poutače apod.)
stepuchy - 8. dubna 2014

Přidat význam slova komunikace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< pyroman pendrek >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam