czechhosting.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (41)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ASP


Active Server Pages - technologie pro vytváøení dynamických www stránek.
Zdroj: czechhosting.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ASP.NET


Active Server Pages .NET - nejmodernìjší a pokroková technologie pro vytváøení dynamických www stránek a jejich napojení na databáze a další zdroje dat.
Zdroj: czechhosting.cz
Tento význam nebyl schválen

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BPS


Bits Per Second - v pøekladu bitù za sekundu; jednotka, která vyjadøuje rychlost spojení pøíp. kapacitu pøenosových linek.
Zdroj: czechhosting.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Vyrovnávací pamì - používá se pøi práci s diskovými medii nebo s internetem. U diskù si pamì cache ukládá nejpoužívanìjší soubory, které se pak naèítají z této pamìti, u interetových prohlížeèù se ukládají obrázky použité na stránkách, pøípadnì i celé stránky na disk a pøi jejich opìtovném naèítání se využívá pamìti cache k&nb [..]
Zdroj: czechhosting.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cookie


Speciální soubor, který si Vámi navštívené stránky uloží do Vašeho poèítaèe a tak si zapamatují si tímto zpùsobem informace pro pøíští využití. Takto funguje napø. individuální nastavení stránek apod.
Zdroj: czechhosting.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Databáze


Množstí dat organizované tak, aby byla co nejsnadnìji používána, mìnìna èi obsluhována.
Zdroj: czechhosting.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DNS


Domain Name System - kvùli složitosti zapamatování IP adres byl vyvinut DNS. Pøiøazuje jednotlivým poèítaèùm (IP adresám) jména domén. Jeden poèítaè mùže mít i více jmen.
Zdroj: czechhosting.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DNS server


Nameserver - poèítaè, na kterém je spuštìna služba DNS a kde jsou uloženy záznami konkrétních domén
Zdroj: czechhosting.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doména


Jmenné pojmenování urèitého poèítaèe v internetu. Nahrazuje IP adresu, která je nesnadno zapamatovatelná
Zdroj: czechhosting.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dynamické HTML stránky


HTML stránky, jejichž obsah se mìní podle vstupních údajù získaných napø. z databáze. Dìlí se do 2 skupin: stránky generované na stranì serveru (ASP, ASP.NET, PHP...) nebo na stranì klienta (Java Aplety, Java Script...). Výhoda stránek generovaných na stranì serveru je nezávislost na prohlížeèi, který již zobrazuje pouze statické stránky, výhoda s [..]
Zdroj: czechhosting.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 41 se přihlašte, prosím.