dotace.jvmrpic.cz

Website:https://www.jvmrpic.cz/
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy3
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (13)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

brownfield


Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není efektivně využívána, ale naopak je zanedbána a případně i kontaminována. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity.
Zdroj: dotace.jvmrpic.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bloková výjimka


Jedná se o nařízení Evropské komise, které umožňuje udělit veřejnou podporu pro podporu určitých cílů EU. Např. se jedná o podporu pro MSP, zaměstnanosti, vzdělávání, regionální rozvoj a další, pokud jsou splněny podmínky daného nařízení.
Zdroj: dotace.jvmrpic.cz (offline)

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

cz-nace


Český statistický úřad zavádí novou Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE), která nahrazuje stávající Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ) od 1.1.2008. Klasifikace CZ-NACE je vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností a je v souladu s dokumenty Evropské unie.
Zdroj: dotace.jvmrpic.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

de minimis


Podpora de minimis je veřejná podpora malého rozsahu - svojí výší neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU, nenarušuje ani neohrožuje hospodářskou soutěž. Za poslední 3 roky nesmí celková podpora poskytnutá v režimu de minimis jednomu subjektu přesáhnout hranici 200 000 EUR.
Zdroj: dotace.jvmrpic.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

elektronický podpis


Elektronický podpis jsou digitální data, kterými podepisující osoba vytváří pomocí svého soukromého klíče digitální podpis a zajišťuje jimi nepopiratelnost původu (identifikaci) podepsaných dat v prostředí internetu. Pro využití elektronického podpisu nutného pro komunikaci se subjekty veřejné správy, což jsou i příjemci žádostí o podporu z prostře [..]
Zdroj: dotace.jvmrpic.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eaccount


Ve snaze snížit administrativní náročnost a zefektivnit proces zpracování žádostí o dotace vytvořila agentura CzechInvest internetovou aplikaci eAccount. Díky ní mohou žadatelé o dotace vyplňovat formuláře, předkládat žádosti a dodávat potřebné přílohy elektronickou formou. Uživatelé zde naleznou veškeré informace, které v souvislosti s podáním pro [..]
Zdroj: dotace.jvmrpic.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ict


Informační a komunikační technologie jsou hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat. Mezi hardwarové (technické) prostředky patří servery, stacionární a přenosné personální počítače, tiskárny, komunikační a síťová zařízení (především vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaná koncová zařízení ( [..]
Zdroj: dotace.jvmrpic.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nuts


NUTS je mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. [..]
Zdroj: dotace.jvmrpic.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

plná žádost


Plná žádost je součástí druhé fáze podání žádosti a vyplňuje se po schválení registrační žádosti. Plná žádost již zahrnuje konkrétní informace o samotném projektu, jeho rozpočtu, harmonogramu a dalších závazných ukazatelích, včetně studie proveditelnosti. Následuje proces hodnocení projektu a vůbec další jednotlivé fáze, v zásadě shodné s dosavadní [..]
Zdroj: dotace.jvmrpic.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pravidlo n+3


Toto pravidlo zjednodušeně znamená, že příjemce podpory musí projekt zrealizovat a požádat o vyplacení dotace nejdéle do tří let od chvíle, kdy mu byla dotace přislíbena. V opačném případě na ni ztrácí nárok.
Zdroj: dotace.jvmrpic.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 13 se přihlašte, prosím.