edotace.cz

Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy4
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)



0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezeny



Definice (162)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

CF


Cohesion Fund Fond soudržnosti (Kohezní fond),
Zdroj: edotace.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Národní fond


National Fund Národní fond je souèást ministerstva financí, pøes kterou procházejí prostøedky Spoleèenství do partnerských zemí. Byl zøízen "Memorandem o porozumìní o Národním fondu" podepsaném mezi Komisí a èeskou vládou s cílem racionalizovat øízení a zvýšit prùhlednost pomoci spolufinancované EU. Hlavním posláním Národního fondu je [..]
Zdroj: edotace.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

OP


Operational Programme Operaèní program
Zdroj: edotace.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

TINA


Transport Infrastructure Needs Assessment Vyhodnocení potøeb dopravní infrastruktury
Zdroj: edotace.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorpèní kapacita


Absorption Capacity Termín absorpèní kapacita je v dokumentu Revize Phare 2000 popsán jako "schopnost národní správy plánovat a realizovat vnìjší pomoc". To pøedstavovalo klíèové téma reformy Phare v roce 1997. Obecným závìrem bylo to, že pokud nebude absorpèní kapacita kandidátských zemí podstatnì zvýšena, nebudou tyto zemì schopné ef [..]
Zdroj: edotace.cz
Tento význam nebyl schválen

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adicionalita


Additionality Je jedním ze základních principù politiky externí pomoci ze strany EU, uplatòuje se v rámci strukturálních fondù i Phare. Oddíl vìnovaný adicionalitì v projektových fiších Phare požaduje informace o tom, jak je zajištìno, že poskytnutí financí z Phare nenahradí další finance zejména ze soukromého sektoru nebo od mezinárodních finan [..]
Zdroj: edotace.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Agenda 2000


Agenda 2000 Agenda 2000 je soubor reforem, naznaèující širší perspektivu vývoje Evropské unie ve 21. století. Zakládá se na návrzích Evropské komise na modernizaci klíèových politik EU (zejména jednotné zemìdìlské politiky a regionální politiky) a na pøípravu Unie na další rozšíøení, a to z hlediska rozpoètového i politického. Dokument, jehož ce [..]
Zdroj: edotace.cz
Tento význam nebyl schválen

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ace


Action for Co-operation in Economics (in Phare) Opatøení pro spolupráci v ekonomice (v rámci Phare)
Zdroj: edotace.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ACP


African, Caribbean and Pacific Countries Africké, karibské a tichomoøské zemì
Zdroj: edotace.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ALU


Annual labour units Pracovní jednotky za rok (poèet osob plnì zamìstnaných za rok)
Zdroj: edotace.cz


Pro zobrazení všech definic slova 162 se přihlašte, prosím.