energetika.plzen.eu

Website:https://energetika.plzen.eu/
Obdržené pozitivní hlasy29
Obdržené negativní hlasy17
Karma:13 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (285)

1

7   1

izotop


Izotopy jsou nazývány atomy se stejným počtem protonů a rozdílným počtem neutronů. Mají velmi podobné chemické vlastnosti (díky stejnému elektronovému obalu).
Zdroj: energetika.plzen.eu

2

3   1

fosilní paliva


Látky na bázi uhlíku a vodíku, vzniklé před miliony let v zemské kůře přetvořením organických látek. Podle skupenství rozlišujeme tuhá paliva (uhlí), kapalná paliva (ropa) [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

3

2   0

hať


Hať je vlastně menší přehrada. Její využití jako haťové vodní elektrárny je možné hlavně na řekách s malým sklonem dna a s velkými průtoky. Podle konstrukce můžeme hatě dělit n [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

4

2   1

pára


Všeobecně představuje pára plynný stav látky o teplotě nižší než je teplota kritická. Páru lze zkapalnit pouhým zvýšením tlaku bez ochlazení. V elektrárenství má zvláštní význ [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

5

1   0

bánkiho turbína


Rovnotlaká vodní turbína (stejný tlak před turbínou i za turbínou) s dvojnásobným průtokem vody (voda protéká oběžné kolo), výrobně nenáročná. Použití vhodné pro malé [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

6

1   2

ekosystém


Ekosystém je systém živých organismů a jejich neživého prostředí. Mezi organismy a prostředím probíhá výměna hmoty a energie. Je to systém v určité rovnováze schopný samostatné ex [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

7

1   0

elektrárna


Průmyslové zařízení k výrobě elektrické energie transformací části dodávané energie (nejčastěji tepelné, jaderné, vodní, větrné, atd.) na elektrickou energii.
Zdroj: energetika.plzen.eu

8

1   0

hlubinný důl


Základem hlubinného dolu pro těžbu uhlí je svislá jáma - šachta, která vede z povrchu až k uhelné sloji a tyčí se nad ní těžní věž. Šachtou sjíždí do dolu horníc [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

9

1   0

ionizace


Ionizace je změna elektricky neutrálních atomů na iony čili nosiče elektrického náboje. Nevodivé plynné prostředí se vlivem ionizace stává vodivým pro elektrický proud.
Zdroj: energetika.plzen.eu

10

1   0

lignit


Geologicky nejmladší tuhé fosilní palivo s relativně nízkou výhřevností. V České republice není těžba lignitu významná. Jihomoravská lignitová ložiska zásobují uhelnou elektrárnu [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu


Pro zobrazení všech definic slova 285 se přihlašte, prosím.