ferovajustice.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy6
Obdržené negativní hlasy2
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (30)

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

usnesení


Usnesení je soudní rozhodnutí, kterým soud rozhoduje ve všech ostatních případech, kdy soud nerozhoduje o věci samé. V praxi se jedná především o rozhodnutí, která upravují průběh řízení, nebo se jimi rozhoduje o méně podstatných otázkách. Příkladem usnesení je např. usnesení, jímž se zahajuje řízení, pokud to lze bez návrhu, usnesení o přerušení ř [..]
Zdroj: ferovajustice.cz (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

advokát ex offo


Advokát ex offo je ustanovený soudem z úřední povinnosti (ex officio). Máte na něj nárok v případě, že je vaše sociální situace tak špatná, že si nemůžete dovolit právní zastoupení, nebo pokud zákon stanovuje, že právní zastoupení je bezpodmínečně nutné. Advokát ex offo vás bude zastupovat zdarma, případně za sníženou odměnu, pokud o toto soud pořá [..]
Zdroj: ferovajustice.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

trestní oznámení


Trestním oznámením se rozumí sdělení adresované policii nebo státnímu zástupci, ve kterém osoba (obvykle oběť trestného činu) oznamuje, že byl spáchán trestný čin. Lze jej podat osobně ústně do protokolu, poslat písemně nebo dokonce jej lze učinit i anonymně. Policie se trestním oznámením ze zákona musí zabývat a v případě, že usoudí, že byl spáchá [..]
Zdroj: ferovajustice.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adhezní řízení


V adhezním řízení se souběžně s trestním řízením projednává nárok na náhradu škody způsobené trestným činem. Jde o specifický druh řízení, který by bylo možno vést i samostatně, vede se však v rámci trestního řízení. V případě, že soud v adhezním řízení nepřizná poškozenému nárok na náhradu škody, odkáže jej na občanskoprávní řízení, ve kterém také [..]
Zdroj: ferovajustice.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apelační princip


Jedná se o pravidlo, jímž se řídí odvolací řízení před soudem druhé instance. Spočívá v tom, že odvolací soud může rozhodnutí soudu na základě podaného opravného prostředku nejen zrušit nebo potvrdit, ale také změnit a rozhodnout v něm jinak. Soud může odstranit jak právní, tak skutkové vady rozhodnutí, a tak je oprávněn znovu provést dokazování a [..]
Zdroj: ferovajustice.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dovolání


Dovolání je mimořádný opravný prostředek, který lze podat proti rozhodnutí soudu druhé instance, a to pouze za splnění úzce vymezených podmínek. Podat lze v občanskoprávním a trestním řízení, a vždy míří k Nejvyššímu soudu. Na rozdíl od řádných opravných prostředků nemá odkladný účinek, a tak může nastat situace, že rozhodnutí, proti kterému je dov [..]
Zdroj: ferovajustice.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

důkazní břemeno


Důkazní břemeno představuje povinnost jedné procesní strany prokázat u soudu určitou skutečnost. V občanskoprávní řízení nese důkazní břemeno obvykle žalobce, který musí prokázat svůj nárok. V trestním řízení nese důkazní břemeno státní zástupce, který vystupuje ve jménu státu a musí prokázat, že obviněný spáchal trestný čin, ze kterého byl obviněn [..]
Zdroj: ferovajustice.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

exekuce - výkon rozhodnutí


Exekuce, neboli výkon rozhodnutí je výsledkem vykonávacího řízení, následujícím po tzv. řízením nalézacím, ve kterém se rozhodlo o právech a povinnostech. Na návrh může soud nařídit výkon práva nebo povinnosti, které plyne z pravomocného a vykonatelného rozhodnutí, pokud strana, jež spor prohrála, nesplnila svou soudem nařízenou povinnost sama. [..]
Zdroj: ferovajustice.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hlavní líčení


Hlavní líčení je fáze trestního řízení, ve které soud rozhoduje o vině a trestu obžalovaného. Jedná se v podstatě o veřejné jednání soudu, v němž jsou prováděny důkazy, přednášeny výpovědi svědků, a na jehož konci je vynesen rozsudek. Hlavní líčení je pojem specifický pro trestní právo, který znamená skoro totéž, co soudní jednání v právo občanském [..]
Zdroj: ferovajustice.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jednání


Jednání je zpravidla veřejné zasedání soudu, při němž je projednáván dotyčný případ, řešený v řízení, v jehož rámci se jednání uskutečňuje. Žalující strana vznese při jednání své požadavky, žalovaná strana se k ní vyjádří. Probíhá dokazování, které má prokázat skutečný stav věci a jak k nim došlo. V závěru jednání je vyhlášeno rozhodnutí soudu, kte [..]
Zdroj: ferovajustice.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 30 se přihlašte, prosím.