ferovaskola.cz

Website:http://www.ferovaskola.cz/uvod
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy1
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (12)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

inkluze


Podstatou je změněný pohled na selhání dítěte v systému, resp. selhání vzdělávacího systému v případě konkrétního dítěte. Při neúspěchu je třeba hledat bariéry v systému, který není dostatečně otevřený k potřebám jednotlivce. Každé dítě má unikání charakteristiku, zájmy, schopnosti a vzdělávací potřeby. Za klíčový impuls pro rozvoj inkluzivního vzd [..]
Zdroj: ferovaskola.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Centrum podpory inkluzivního vzdělávání


Projekt se zaměřuje na ověření a nastavení podmínek inkluzivního vzdělávání na základních školách v ČR. Ve vybraných lokalitách (9) v ČR budou zřízena Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která budou pokrývat svými službami všechny kraje. CPIV budou na vybraných školách v regionu ve spolupráci s vedením těchto škol vytvářet podmínky pro zajištěn [..]
Zdroj: ferovaskola.cz
Tento význam nebyl schválen

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Česká školní inspekce


Je to správní úřad České republiky na úseku školství, zřízena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Hlavním cílem inspekce je evaluační a kontrolní činnost. Evaluací zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, následně zpracovává inspekční nebo tematickou zprá [..]
Zdroj: ferovaskola.cz
Tento význam nebyl schválen

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Individuální vzdělávací plán


Programy určené žákům se specifickými potřebami. Na jejich tvorbě se mohou spolu s učitelem podílet rodiče, psycholog, lékař i sám žák. Podle metodického pokynu MŠMT ČR musí být individuální vzdělávací program vypracován pro každého individuálně integrovaného žáka se zdravotním postižením. Individuální vzdělávací plán = IVP [..]
Zdroj: ferovaskola.cz
Tento význam nebyl schválen

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inkluzívní vzdělávání


Inkluzi ve vzdělávání chápeme jako princip, jehož cílem je vytvoření takového systému vzdělávání, ve kterém jsou vzděláváni všichni žáci dohromady, a to při zachování stejné úrovně kvality a ve vhodných věkových skupinách. Tento systém usiluje v co největší míře o dosažení dostupnosti nejvyšší formy vzdělání pro všechny bez rozdílu a  v rámci [..]
Zdroj: ferovaskola.cz
Tento význam nebyl schválen

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inkluzivní vzdělávání


Inkluzi ve vzdělávání chápeme jako princip, jehož cílem je vytvoření takového systému vzdělávání, ve kterém jsou vzděláváni všichni žáci dohromady, a to při zachování stejné úrovně kvality a ve vhodných věkových skupinách. Tento systém usiluje v co největší míře o dosažení dostupnosti nejvyšší formy vzdělání pro všechny bez rozdílu a  v rámci [..]
Zdroj: ferovaskola.cz
Tento význam nebyl schválen

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integrace


Přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol. Cílem je poskytnout i žákům s těžkými a trvalými zdravotními postiženími společnou zkušenost s jejich zdravými vrstevníky, a přitom respektovat jejich specifické potřeby. V zahraničí je rozšířeno, od počátku 90. let se postupně upl [..]
Zdroj: ferovaskola.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inteligenční úroveň


Úroveň intelektových schopností bývá obvykle vyjádřen hodnotami inteligenčního kvocientu (IQ).  Ovšem v praxi je pojem spojen s řadou problémů. Jedním z nich je stanovení počtu úrovní a stanovení jejich hranic v podobě číselných hodnot IQ, svou roli zde také hraje velikost možné chyby při měření intelektových schopností, spojené s otázkou sprá [..]
Zdroj: ferovaskola.cz
Tento význam nebyl schválen

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

klíčové kompetence


Klíčové kompetence tvoří souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot podstatných pro osobní rozvoj a následného uplatnění žáka. Koncepce klíčových kompetencí vychází z hodnot ve společnosti, z obecně sdílených představ. Smyslem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a [..]
Zdroj: ferovaskola.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Minimální preventivní program


Minimální preventivní program (MPP) vypracovává školní metodik prevence v úzké spolupráci s ostatními pedagogy za podpory ředitele školy a je součástí výchovně vzdělávacího programu školy. V případě stanovení krátkodobých cílů je vypracováván na příslušný školní rok. Pokud však stanovuje cíle dlouhodobé, strategické, je aplikován v časově delším ho [..]
Zdroj: ferovaskola.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 12 se přihlašte, prosím.