gbs.cz

Website:https://gbs.cz/
Obdržené pozitivní hlasy6
Obdržené negativní hlasy2
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (23)

1

5   2

výměra


Každá parcela musí mít stanovenu výměru (plochu). Je to plocha svislého průmětu pozemku a vzhledem ke kvalitě katastrálních map to nemusí znamenat, že je to přesné číslo. Je třeba si uvědomit, že parcela 50x50m má sice 2500m2, ale parcela 50,01mx 50,01m má už 2501m2. A určit jeden centimetr uprostřed lánu na 1cm prostě n [..]
Zdroj: gbs.cz

2

1   0

bytová jednotka


Velice zjednodušeně vymezená část bytového domu, která může mít svého vlastníka. Bytová jednotka i nebytová jednotka může vzniknout několika způsoby:
Zdroj: gbs.cz

3

0   0

bpej


Jedna z informací evidovaná k zemědělským parcelám. Jde o pětimístný číselný kód, který vyjadřuje kvalitu zemědělské půdy. Nestanovuje ji katastrální úřad a může jí změnit pouze na základě rozhodnutí příslušného orgánu
Zdroj: gbs.cz

4

0   0

budova


Jeden z typů stavby, který je přímým předmětem katastru nemovitostí. Z hlediska katastru nemovitostí existují vlastně jen tyto základní druhy budov – budovy s číslem popisným, budova s číslem evidenčním, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního a rozestavěná budova. U budov se dále eviduje způsob využití. Více v [..]
Zdroj: gbs.cz

5

0   0

druh pozemku


Každá parcela musí mít stanoven tzv. druh pozemku. Těmi jsou – zastavěná plocha, orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost, lesní pozemek, ostatní plocha, vodní plocha. Je to jedna ze základních informací o parcele. Některé druhy pozemku mají další využití. Více ve vyhl. 26/2007 Sb.
Zdroj: gbs.cz

6

0   0

geometrický plán


Geometrický plán je normalizovaný výkres s tabulkou, kde se vyznačují návrhy změn, které by se měly provést v katastru nemovitostí. Pro vyhotovení geometrického plánu existují velice přísná a jednotná pravidla. Geometrický plán vlastně po technické stránce řeší změnu v operátu katastru nemovitostí. Geometrický plán [..]
Zdroj: gbs.cz

7

0   0

jtsk


Zkratka pro Jednotnou trigonometrickou síť katastrální. Je to geodetický systém pravoúhlých rovinných souřadnic Y a X (Souřadný systém) platný v ČR. Byl vytvořen po roce 1918 pro území tehdejší ČSR. Každý geodet rozumí tomuto termínu.
Zdroj: gbs.cz

8

0   0

katastr nemovitostí


je obecně systém, kterým jsou evidovány nemovitosti a právní vztahy k nim. Je to komplexní a velice složitý systém, který vedou a udržují katastrální úřady a jejich organizační složky katastrální pracoviště.
Zdroj: gbs.cz

9

0   0

nemovitost


je vše, s čím nemůže být pohnuto – z různých takových věcí jsou to především stavby, pozemky a parcely, které jsou předmětem katastru nemovitostí
Zdroj: gbs.cz

10

0   0

oprávněný z věcného břemene


Oprávněný z věcného břemene je obvykle vlastník parcely, (je tím zaručeno, že toto právo přejde na dalšího vlastníka), který může konat něco, co omezuje nějakého jiného vlastníka – chodit a jezdit po jeho parcele (nebo její části), čerpat vodu ze studny, mít na hranici štítovou zeď atd. A ten vlastník (Povinný) to [..]
Zdroj: gbs.cz


Pro zobrazení všech definic slova 23 se přihlašte, prosím.