genetika.wz.cz

Website:http://genetika.wz.cz
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy12
Karma:-4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (131)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

alela


Konkrétní forma genu, vyskytující se ve specifickém lokusu
Zdroj: genetika.wz.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Euchromatin


Dekondenzovaný chromatin (je zde transkripèní aktivita), jevící se svìtle v optickém mikroskopu
Zdroj: genetika.wz.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Haplotyp


Skupina alel na jednom chromosomu, které jsou dìdìny spolu (nedochází mezi nimi k rekombinaci)
Zdroj: genetika.wz.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

mutagen


Faktor vnìjšího prostøedí, schopný zapøíèinit mutace v genetické informaci organismu
Zdroj: genetika.wz.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

syndrom


Mnohoèetné vady s charakteristickým fenotypovým projevem, stejné etiologie
Zdroj: genetika.wz.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

syndróm


Mnohoèetné vady s charakteristickým fenotypovým projevem, stejné etiologie
Zdroj: genetika.wz.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

VNTR


Variable number of tandem repeats - variabilní poèet tandemových opakujících se sekvencí; polymorfismy tìchto opakujících se sekvencí (rùzní lidé mají rùzný poèet opakujících se sekvencí) jsou využitelné v DNA diagnostice nebo forenzním lékaøství (urèování identity)
Zdroj: genetika.wz.cz

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

zygota


Zygota je buòka, vznikající splynutím dvou gamet; gamety jsou haploidní buòky, zygota se tak stává opìt buòkou diploidní
Zdroj: genetika.wz.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adenin


6-aminopurin; purinová báze, pøítomná v DNA i RNA
Zdroj: genetika.wz.cz

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

AIDS


Zdroj: genetika.wz.cz   NSFW / 18+


Pro zobrazení všech definic slova 131 se přihlašte, prosím.