geografie.unas.cz

Website:http://geografie.unas.cz
Obdržené pozitivní hlasy39
Obdržené negativní hlasy62
Karma:-22 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (354)

1

5   8

nacionalismus


– názory, politická hnutí, která jednostrannì nadøazují zájmy vlastního národa nad ostatním národy èi etnickými skupinami. Jejich snahou je dosažení suverenity národa vytvoøením národního státu. Termí [..]
Zdroj: geografie.unas.cz

2

2   0

perzián


kožešina z malých jehòat karakulské ovce pesticidy
Zdroj: geografie.unas.cz

3

2   0

polygamie


tzv. mnohomanželství, manželství s více jedinci opaèného pohlaví polygrafický prùmysl
Zdroj: geografie.unas.cz

4

1   3

amplituda


oznaèuje se tak výkyv èi rozpìtí teplot bìhem roku, mìsíce nebo dne andezit
Zdroj: geografie.unas.cz

5

1   0

biosféra


– obal Zemì tvoøený živými organismy, rostlinami a živoèichy blahoøeèení
Zdroj: geografie.unas.cz

6

1   2

civilizace


stupeò ve vývoji lidské spoleènosti vyznaèující se vyšší úrovní v organizaci, technice a kultuøe civilizaèní choroby
Zdroj: geografie.unas.cz

7

1   0

coriolisova síla


uchylující síla zemské rotace, síla vznikající v dùsledku otáèení Zemì, zpùsobuje stáèení smìru pohybu (napø. vzdušných a moøských proudù) na severní polokouli doprava, na jižní doleva creek [..]
Zdroj: geografie.unas.cz

8

1   2

eroze


proces odstraòování èástí zemského povrchu pùsobením vnìjších (exogenních sil) èinitelù, napøíklad vody, vìtru nebo ledovce etnická èistka
Zdroj: geografie.unas.cz

9

1   0

evropa


Název odvozen z asyrského „ereb“ - zemì, kde zapadá slunce, západní zemì (jako protiklad k „asu“, zemì vychodu, odtud Asie). Svìtadíl ležící na severní polokouli, západní èást Eurasie. Rozlohou zabírá [..]
Zdroj: geografie.unas.cz

10

1   0

fundamentalismus


– náboženský nebo politický smìr, který klade dùraz na pøísné dodržování a prosazování urèitých norem, pravidel, požadavkù, zakotvených v posvátné knize èi v politickém programu. Odmítají potøebu pøiz [..]
Zdroj: geografie.unas.cz


Pro zobrazení všech definic slova 354 se přihlašte, prosím.