limmit.cz

Website:https://www.limmit.cz
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (28)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allrisk


Tzv. všerizikové pojištìní, jedná se o spoleèný název pro komplexní majetkové pojištìní automobilu (havárie, odcizení, živel, vandalismus).
Zdroj: limmit.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asistence


Komplexní zabezpeèení potøeb klienta pojistitelem pøi jeho cestách mimo trvalé bydlištì, zejména do zahranièí. Do služeb asistence patøí napø. odvoz do hotelu po nehodì, obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpeèení zvláštní péèe ve zdravotnickém zaøízení a další služby podobného charakteru.
Zdroj: limmit.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonifikace


pojistnì technický nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze pojistitelem pøebíraného rizika. Z pojistnì matematického hlediska se jedná o nástroj vyrovnání rozptylu v nedostateènì homogenním statistickém souboru. Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištìného subjektu na skuteèném škodním prùbìhu pojištìní a poskytu [..]
Zdroj: limmit.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

denní odškodné


Tento termín se používá v úrazovém pojištìní a týká se pojistného plnìní za dobu nezbytného léèení následkù úrazu. Jde o èástku tohoto plnìní pøipadající na jeden den léèení. Nárok na toto plnìní však vzniká, pokud celková doba léèení je delší než minimální doba léèení stanovená v pojistných podmínkách èi v pojistné smlouvì. [..]
Zdroj: limmit.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

doba nezbytného léèení


Èasový úsek, který je tøeba ke zhojení nebo ustálení tìlesného poškození zpùsobeného úrazem. Výše pojistného plnìní za dobu nezbytného léèení se stanoví ze sjednané pojistné èástky procentem urèeným v tabulkách v závislosti na prùmìrné (èi pøimìøené) dobì nezbytného léèení daného úrazu.
Zdroj: limmit.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

flexa


F - fire = požár L - light = blesk EX - explosion = výbuch A - aero = pád letadla
Zdroj: limmit.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kasko


Jedná se o havarijní pojištìní motorových vozidel.
Zdroj: limmit.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

obecná cena


Rozumí se cena, za kterou lze v daném místì a v daném èase vìc stejnou nebo srovnatelnou reálnì prodat nebo koupit. Pøitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimoøádných okolností trhu, osobních pomìrù prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. [..]
Zdroj: limmit.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

podíl na zisku


Pojistitelé zejména u životních a dùchodových pojištìní poskytují podíl na zisku, popø. Podíl na výnosech z finanèního umístìní prostøedkù rezerv nebo tzv. valorizaci, a to v závislosti na dosažených hospodáøských výsledcích.
Zdroj: limmit.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

podpojištìní


Stav, kdy pojistná èástka dohodnutá v pojistné smlouvì je nižší, než je pojistná hodnota pojištìného majetku.
Zdroj: limmit.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 28 se přihlašte, prosím.