mezistromy.cz

Website:https://www.mezistromy.cz
Obdržené pozitivní hlasy5
Obdržené negativní hlasy6
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (120)

1

1   0

evoluce


Postupný vývoj systémù od jednodušších forem ke složitìjším.
Zdroj: mezistromy.cz

2

1   0

infiltrace


Prùsak srážkových vod pùdním profilem, je hlavním zdrojem podzemních vod. Velikost infiltrace závisí na propustnosti pùdy, na reliéfu terénu a rostlinném krytu pùdy.
Zdroj: mezistromy.cz

3

1   1

reliéf


Tvar zemského povrchu pøímo pøedurèující pomìr využívání pùdy pro zemìdìlství a lesnictví. Vzhledem k velké èlenitosti území ÈR má velký praktický význam. Dùležitý je vztah povrchového reliéfu krajiny s jeho vnitøní geologickou stavbou. Reliéf lze použít jako mìøítko pøi vymezování pøirozených krajin, jej [..]
Zdroj: mezistromy.cz

4

1   1

vitalita


Schopnost døeviny udržovat a obnovovat své životní funkce v mìnících se podmínkách životního prostøedí. Jde v podstatì o urèitou, zpravidla na ekofyziologickém základì stanovenou míru schopnosti stromu a pøenesenì porostu reagovat na negativní vlivy prostøedí (napø. vliv antropogenních imisí) a vyrovnávat se s nimi.
Zdroj: mezistromy.cz

5

1   0

xerotermní


Kategorie pùdy (oblasti) s vysokými prùmìrnými teplotami a velmi nízkými srážkami, roste zde teplomilná a suchomilná vegetace.
Zdroj: mezistromy.cz

6

0   0

abraze


Obrušování hornin pevnými èásticemi, jimž pohybovou energii dává zemská tíže, vítr, voda a led.
Zdroj: mezistromy.cz

7

0   0

aluvium (eluvium


Zvìtralina horniny ležící na místì svého vzniku (in situ) a pøecházející plynule do podložní horniny. Vytváøí tzv. zbytkový (reziduální) zvìtralinový pl᚝, zejména na plošinách.
Zdroj: mezistromy.cz

8

0   0

arboricid


Herbicidní pøípravek urèený k hubení døevin, tj. keøù a stromù; nìkdy urèitý herbicid mùže mít za urèitých okolností a vzhledem k dávkování i úèinky arboricidní.
Zdroj: mezistromy.cz

9

0   0

biocenóza


Soubor organismù žijících ve spoleèném prostoru, vyznaèujících se urèitou druhovou skladbou, prostorovou strukturou, vzájemnými adaptacemi a spjatými ekologickými vztahy.
Zdroj: mezistromy.cz

10

0   0

bioskupina


Skupina stromù, jež jsou životním prostøedím na sobì závislé a navzájem na sebe pùsobí.
Zdroj: mezistromy.cz


Pro zobrazení všech definic slova 120 se přihlašte, prosím.