mezistromy.cz

Website:https://www.mezistromy.cz
Obdržené pozitivní hlasy8
Obdržené negativní hlasy18
Karma:-11 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (120)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Zápoj


Vzájemný dotyk a prolínání vìtví stromù. Zápoj je podstatný znak pøi hodnocení pìstebního stavu porostu, nebo ovlivòuje energetický, svìtelný a látkový režim porostu a celého ekosystému. Zápoj se z pìstebního hlediska klasifikuje jako pøehoustlý, dokonalý, uvolnìný, doèasnì nebo trvale pøerušený. Rozlišuje se: zápoj horizontální – koruny zaujímají [..]
Zdroj: mezistromy.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Edatop


Soubor pùdních ekologických podmínek v prostoru dané lokality ve vztahu k urèitému rostlinnému druhu, populaci druhu nebo fytocenóze.
Zdroj: mezistromy.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

evoluce


Postupný vývoj systémù od jednodušších forem ke složitìjším.
Zdroj: mezistromy.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

infiltrace


Prùsak srážkových vod pùdním profilem, je hlavním zdrojem podzemních vod. Velikost infiltrace závisí na propustnosti pùdy, na reliéfu terénu a rostlinném krytu pùdy.
Zdroj: mezistromy.cz

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

relief


Tvar zemského povrchu pøímo pøedurèující pomìr využívání pùdy pro zemìdìlství a lesnictví. Vzhledem k velké èlenitosti území ÈR má velký praktický význam. Dùležitý je vztah povrchového reliéfu krajiny s jeho vnitøní geologickou stavbou. Reliéf lze použít jako mìøítko pøi vymezování pøirozených krajin, jejichž celková geomorfologická povaha a detail [..]
Zdroj: mezistromy.cz

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

reliéf


Tvar zemského povrchu pøímo pøedurèující pomìr využívání pùdy pro zemìdìlství a lesnictví. Vzhledem k velké èlenitosti území ÈR má velký praktický význam. Dùležitý je vztah povrchového reliéfu krajiny s jeho vnitøní geologickou stavbou. Reliéf lze použít jako mìøítko pøi vymezování pøirozených krajin, jejichž celková geomorfologická povaha a detail [..]
Zdroj: mezistromy.cz

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

vitalita


Schopnost døeviny udržovat a obnovovat své životní funkce v mìnících se podmínkách životního prostøedí. Jde v podstatì o urèitou, zpravidla na ekofyziologickém základì stanovenou míru schopnosti stromu a pøenesenì porostu reagovat na negativní vlivy prostøedí (napø. vliv antropogenních imisí) a vyrovnávat se s nimi.
Zdroj: mezistromy.cz

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

xerotermní


Kategorie pùdy (oblasti) s vysokými prùmìrnými teplotami a velmi nízkými srážkami, roste zde teplomilná a suchomilná vegetace.
Zdroj: mezistromy.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

abraze


Obrušování hornin pevnými èásticemi, jimž pohybovou energii dává zemská tíže, vítr, voda a led.
Zdroj: mezistromy.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aluvium (eluvium


Zvìtralina horniny ležící na místì svého vzniku (in situ) a pøecházející plynule do podložní horniny. Vytváøí tzv. zbytkový (reziduální) zvìtralinový pl᚝, zejména na plošinách.
Zdroj: mezistromy.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 120 se přihlašte, prosím.