odpadypk.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy5
Karma:-3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (28)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

sběrný dvůr


místo určené ke shromažďování a sběru vybraných druhů odpadů vybavené různými druhy shromažďovacích prostředků (různé typy kontejnerů, sběrné boxy apod.). Na sběrném dvoře lze sbírat větší počet druhů odpadů, a to včetně nebezpečných složek. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen.
Zdroj: odpadypk.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bioodpad


biologicky rozložitelným odpadem (BRO) je jakýkoli aerobně nebo anaerobně rozložitelný odpad z domácností a obcí (zbytky z údržby zeleně - tráva, ořezané větve, zbytky natí, slupky). Bioodpadem jsou i kuchyňské odpady, které vyžadují zvláštní druh nakládání.
Zdroj: odpadypk.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bioplynová stanice


technologické zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady prostřednictvím speciálních bakterií za nepřístupu vzduchu. Hlavním produktem tohoto procesu je bioplyn, který lze využít jako alternativní zdroj energie, a substrát, který se kompostuje.
Zdroj: odpadypk.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

elektroodpad


elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.
Zdroj: odpadypk.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energetické využití odpadů


(spalování odpadů) - použití odpadů převážně způsobem obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie.
Zdroj: odpadypk.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kompostování


biologická metoda využívání bioodpadu, kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů (za přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů přeměňuje bioodpad na kompost.
Zdroj: odpadypk.cz (offline)

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

komunální odpad


veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Zdroj: odpadypk.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nakládání s odpady


jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
Zdroj: odpadypk.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

oddělený sběr odpadů (separace


činnost, při které dochází k oddělení vybraných složek a druhů odpadů, k jejich oddělenému soustřeďování za účelem předání k dalšímu využití nebo odstranění. Pojem je nejčastěji spojován s odděleným sběrem využitelných a nebezpečných složek komunálních odpadů.
Zdroj: odpadypk.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

odpad


každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k Zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech.
Zdroj: odpadypk.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 28 se přihlašte, prosím.