osa.cz

Website:https://www.osa.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (57)

1

1   0

licence


oprávnění / souhlas udělený autorem k užití jeho díla.  Za zastupované autory licence uděluje OSA prostřednictvím licenčních smluv, a to za autorskou odměnu sjednanou podle sazebníku OSA.
Zdroj: osa.cz

2

1   0

provozovatel


fyzická nebo právnická osoba, která ve své provozovně, či jiném veřejném prostoru užívá hudební díla s textem či bez textu a případně jiná autorská díla. K tomuto užití dochází formou živého provozování (koncert apod.) nebo provozováním ze záznamu nebo prostřednictvím rozhlasových a/nebo televizních přijímačů, případně jiných přístrojů. [..]
Zdroj: osa.cz

3

0   0

audiovizuální dílo


druh uměleckého díla vyjádřeného zvukově obrazovou podobou, jako je film, televizní reklamní spot, seriál.
Zdroj: osa.cz

4

0   1

autor


skladatel nebo textař, který dílo vytvořil. Pokud se na vytvoření díla podílelo více osob, jedná se o spoluautory.
Zdroj: osa.cz

5

0   0

autorská osobnostní práva


práva vázaná na osobu autora, kterých se nemůže autor vzdát ani je převést na jinou osobu. Patří mezi ně právo autora rozhodnout o zveřejnění svého díla, osobovat si autorství, rozhodovat o změně nebo zásahu do svého díla. Osobnostní práva nejsou předmětem výkonu kolektivní správy. Dojde-li k jejich porušení, OSA autory nezastupuje, ale poskytne ji [..]
Zdroj: osa.cz

6

0   0

autorská majetková práva


právo autora dílo užít sám a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva (licenci). Za zastupovaného autora tato práva vykonává OSA.
Zdroj: osa.cz

7

0   0

bezdůvodné obohacení


peněžní částka, na kterou má OSA nárok z neoprávněného užití hudebních děl, to je při užití bez potřebné licence. Obvykle činí dvojnásobek autorské odměny. Není-li uvedeno jinak, vztahují se ustanovení o autorské odměně přiměřeně na příjmy inkasované OSA z důvodu vzniku bezdůvodného obohacení.
Zdroj: osa.cz

8

0   0

dědic autorských práv


osoba, která podle rozhodnutí soudu, vydaném v dědickém řízení, dědí majetková autorská práva
Zdroj: osa.cz

9

0   0

dozorčí rada


řídící a kontrolní orgán OSA tvořený 13 členy, a to 6 skladateli, 3 textaři a 4 nakladateli. Členové dozorčí rady jsou voleni valným shromážděním členů OSA na období 3 let.
Zdroj: osa.cz

10

0   0

evidovaný autor/nakladatel


  nezastupovaný nositel práv, který se přihlásil k evidenci u OSA za účelem výplaty odměn vybraných při výkonu povinné a tzv. rozšířené kolektivní správy.
Zdroj: osa.cz


Pro zobrazení všech definic slova 57 se přihlašte, prosím.