pojistizivot.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy12
Karma:-10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (80)

1

1   1

obmyšlený


Oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník  a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným,může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného.
Zdroj: pojistizivot.cz

2

0   1

aktuální hodnota individuálního účtu


Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.
Zdroj: pojistizivot.cz

3

0   1

alokační poměr


Poměr, ve kterém se pojistné umisťuje do jednotlivých podílových fondů.
Zdroj: pojistizivot.cz

4

0   1

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: pojistizivot.cz

5

0   1

běžné pojistné


Pojistné stanovené za pojistné období.
Zdroj: pojistizivot.cz

6

0   1

bonifikace


Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění.
Zdroj: pojistizivot.cz

7

0   1

čekací doba


Doba po jejímž uplynutí vzniká nárok na plnění (obvykle v soukromém zdravotním pojištění).
Zdroj: pojistizivot.cz

8

0   1

denní odškodné


Tento termín se používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Pojistné plnění je vypláceno po dobu stanovenou v pojistných podmínkách.
Zdroj: pojistizivot.cz

9

0   1

doba nezbytného léčení


Časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentem určeným v tabulkách v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení daného úrazu nebo vynásobením sjednané denní dávky průměrným počtem dnů nutn [..]
Zdroj: pojistizivot.cz

10

0   1

dohled v pojišťovnictví


Rozhodování a kontrolní činnost v zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanoveném rozsahu prováděné Českou národní bankou v soukromém pojišťovnictví, činnosti s tím související a soubor nástrojů určených k jeho výkonu.
Zdroj: pojistizivot.cz


Pro zobrazení všech definic slova 80 se přihlašte, prosím.