ruceni-povinne.eu

Website:http://www.ruceni-povinne.eu
Obdržené pozitivní hlasy6
Obdržené negativní hlasy7
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (130)

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

intervence


Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění
Zdroj: ruceni-povinne.eu

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

zánik


Pojistná smlouva může zaniknout výpovědí, dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno nebo nezaplacením pojistného, to ale až tehdy, když dojde k marnému uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Může zaniknout také dnem, kdy zaniklo po [..]
Zdroj: ruceni-povinne.eu

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

regulovaný trh


Je takový trh, kdy právní předpisy z důvodu veřejného zájmu a ochrany spotřebitele vymezují práva a povinnosti účastníků trhu, zejména těch, kteří nabízejí zboží nebo službu s cílem, aby dostáli svým (finančním) závazkům. Aplikace práv a povinností do praxe je kontrolována státem nebo kompetentním úřadem zřízeným či určeným zákonem. Příkladem regul [..]
Zdroj: ruceni-povinne.eu

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace návrhu smlouvy


Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu.
Zdroj: ruceni-povinne.eu

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktuální hodnota individuálního účtu


Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.
Zdroj: ruceni-povinne.eu

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Allrisk


Všechna rizika.
Zdroj: ruceni-povinne.eu

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokační poměr


Poměr, ve kterém se pojistné umisťuje do jednotlivých podílových fondů.
Zdroj: ruceni-povinne.eu

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: ruceni-povinne.eu

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asistenční služba


Pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště. Spočívá v závazku pojišťovny, která provozuje pojišťovací činnost podle pojistného odvětví č. 18 části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, poskytnout na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnou pomoc osobě oprávněné [..]
Zdroj: ruceni-povinne.eu

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bezpečnostní přirážka


Část pojistného, kterou pojišťovna zakalkuluje dle individuálních rizik do ceny pojištění kvůli možnému odchýlení skutečné výše škod od průměru nebo očekávané výše.
Zdroj: ruceni-povinne.eu


Pro zobrazení všech definic slova 130 se přihlašte, prosím.