slovnik.ekopolitika.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy24
Karma:-16 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (335)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Akreditace


postup, na jehož základì vydává povìøený orgán osvìdèení o tom, že urèitý orgán nebo osoba jsou zpùsobilé provádìt urèité èinnosti.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

båt


zkratka z anglického názvu: Best Available Technique, což se pøekládá jako: nejlepší dostupná technika
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

BAT


zkratka z anglického názvu: Best Available Technique, což se pøekládá jako: nejlepší dostupná technika
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Bát


zkratka z anglického názvu: Best Available Technique, což se pøekládá jako: nejlepší dostupná technika
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz
Tento význam nebyl schválen

5

1 Thumbs up   3 Thumbs down

globalizace


je slovo vzniklé z uvedeného anglického výrazu „pøekládaného jako „zmezinárodnìní“. Vzhledem k tomu, že v kontextu, v nìmž se pojem globalizace používá, se jedná spíše o postupný proces než výsledek, je v tomto pøípadì výstižnìjším pøekladem slovo „zmezinárodòování“. Významným rysem globalizace je nárùst pøenosu informací v [..]
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Indikátory


Ukazatele vývoje urèitého vybraného jevu získané prùbìžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru pøesnì stanovených údajù.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Sankce


pokuty a pøirážky, ukládané subjektùm za porušení legislativních ustanovení (pøíkazù a zákazù). Finanènì bolestnìjší pro podniky, protože si je nemohou odeèíst z nákladù, musí je platit ze zisku.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Recyklace


nebo-li znovuzískání èi opìtné získání je jeden ze zpùsobù využití odpadu, kdy se z odpadu vhodným výrobním procesem získá nìkterá z pùvodních surovin, napøíklad kov ze slitiny kovù (lit.1), který se opìt prùmyslovì zpracuje na další výrobky buï v recyklaèním anebo v jiném závodì. Viz také termíny: recyklovatelný [..]
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

9

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Skleníkový efekt


je proces, pøi kterém atmosféra
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aarhuská úmluva


je úmluva o pøístupu k informacím, o úèasti veøejnosti na rozhodování a o pøístupu k právní ochranì v záležitostech životního prostøedí. Skládá se z preambule, 22 èlánkù a dvou pøíloh. V podstatì rozpracovává smìrnici Rady Evropského spoleèenství è.90/313/EEC „O volném pøístupu k informacím o životním prostøedí“. Úmluva byla jedním z výsledkù jedná [..]
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 335 se přihlašte, prosím.