slovnik.ekopolitika.cz

Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy24
Karma:-16 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (335)

1

1   1

akreditace


postup, na jehož základì vydává povìøený orgán osvìdèení o tom, že urèitý orgán nebo osoba jsou zpùsobilé provádìt urèité èinnosti.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

2

1   2

bat


zkratka z anglického názvu: Best Available Technique, což se pøekládá jako: nejlepší dostupná technika
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

3

1   3

globalizace


je slovo vzniklé z uvedeného anglického výrazu „pøekládaného jako „zmezinárodnìní“. Vzhledem k tomu, že v kontextu, v nìmž se pojem globalizace používá, se jedná spíše o postupný proces než výsledek, je v tomto pøípadì výstižnìjším pøekladem slovo „zmezinárodòování“. Významným rysem [..]
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

4

1   1

indikátory


Ukazatele vývoje urèitého vybraného jevu získané prùbìžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru pøesnì stanovených údajù.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

5

1   2

sankce


pokuty a pøirážky, ukládané subjektùm za porušení legislativních ustanovení (pøíkazù a zákazù). Finanènì bolestnìjší pro podniky, protože si je nemohou odeèíst z nákladù, musí je platit ze zisku.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

6

1   1

recyklace


nebo-li znovuzískání èi opìtné získání je jeden ze zpùsobù využití odpadu, kdy se z odpadu vhodným výrobním procesem získá nìkterá z pùvodních surovin, napøíklad kov ze slitiny kovù (lit.1), který se opìt prùmyslovì zpracuje na další výrobky buï v recyklaèním anebo v jiném závodì. Viz také [..]
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

7

1   2

skleníkový efekt


je proces, pøi kterém atmosféra
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

8

0   1

aarhuská úmluva


je úmluva o pøístupu k informacím, o úèasti veøejnosti na rozhodování a o pøístupu k právní ochranì v záležitostech životního prostøedí. Skládá se z preambule, 22 èlánkù a dvou pøíloh. V podstatì rozpracovává smìrnici Rady Evropského spoleèenství è.90/313/EEC „O volném pøístupu k informacím o životním [..]
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

9

0   1

aarlborgská charta


byla pøijata v dánském Aarlborgu v roce 1994 na První evropské konferenci o trvale udržitelných mìstech a obcích. Charta vyzývala všechna evropská mìsta a obce k zapojení do realizace programu nazvaného Místní Agenda 21, který byl pøijat na Summitu Zemì
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

10

0   1

abiotický


neživý, neživotný. Abiotický èinitel je napø. svìtlo, teplo, intenzita sluneèního záøení, obsah živin v pùdách.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz


Pro zobrazení všech definic slova 335 se přihlašte, prosím.