vino-italiano.cz

Website:https://www.drinkia.cz/
Obdržené pozitivní hlasy17
Obdržené negativní hlasy30
Karma:-14 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (454)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Adjustace


obecný slovník  Obecnì znamená opatøit vším potøebným, ve vinaøství se jedná o celkový vzhled lahve - její tvar, barva, øešení etikety i balení
Zdroj: vino-italiano.cz

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Agrafa


technologický slovník  Pou¾ívá se k upevnìní zátky u šumivých vín. Jsou dva typy první je ocelová spona, kterou se zajištují kvasné zátky a druhý typ drátìný košíèek, kterým se zajištují expedièní zátky. 
Zdroj: vino-italiano.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Aluviální pùdy


latina  Pùdy, jejich¾ vývoj je urèován vysokou kolísající hladinou podzemní vody nebo záplavami povodòovou vodou a je pøerušován sedimentací naplaveného materiálu.
Zdroj: vino-italiano.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Aluviální půdy


latina  Pùdy, jejich¾ vývoj je urèován vysokou kolísající hladinou podzemní vody nebo záplavami povodòovou vodou a je pøerušován sedimentací naplaveného materiálu.
Zdroj: vino-italiano.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Bag-in-box


obecný slovník  Obal na vína, který má obsah 5 i více litrù. Je to karton z vrstveného papíru, v kterém je plastový vak s uzavíratelným kohoutkem. Pøi odèerpání èásti vína se vak zmenšuje a víno nepøichází do styku se vzduchem.
Zdroj: vino-italiano.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Blanc de blancs


obecný slovník  Oznaèení udávající, ¾e víno bylo vyrobeno výhradnì z bílých odrùd révy vinné. Nejèastìji se to pou¾ívá u šumivých vín, èasté je toto oznaèení i u stolních vín, kde má pùsobit lepším dojmem.
Zdroj: vino-italiano.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Brut nature


obecný slovník  Oznaèení stupnì sladkosti u šumivého vína, které má ménì ne¾ 3 g/l cukru a do pou¾itého dozá¾ního likéru nebyl ¾ádný cukr pøidáván.
Zdroj: vino-italiano.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Demi sec


obecný slovník  Polosuché víno. Tento termín se vìtšinou pou¾ívá pro šumivá vína. Obsah cukru se mírnì liší v jednotlivých zemích, u nás má šumivé víno demi sec 33-50 g/l.
Zdroj: vino-italiano.cz

9

1 Thumbs up   4 Thumbs down

etiketa


obecný slovník  Nálepka, která se umis»uje na láhve s vínem. Text, který na etiketì musí být urèuje vinaøský zákon (§ 13).
Zdroj: vino-italiano.cz

10

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Fermentace


technologický slovník  viz. kva¹ení
Zdroj: vino-italiano.cz


Pro zobrazení všech definic slova 454 se přihlašte, prosím.