vino-italiano.cz

Website:https://www.drinkia.cz/
Obdržené pozitivní hlasy16
Obdržené negativní hlasy30
Karma:-13 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (454)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

adjustace


obecný slovník  Obecnì znamená opatøit vším potøebným, ve vinaøství se jedná o celkový vzhled lahve - její tvar, barva, øešení etikety i balení
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

agrafa


technologický slovník  Pou¾ívá se k upevnìní zátky u šumivých vín. Jsou dva typy první je ocelová spona, kterou se zajištují kvasné zátky a druhý typ drátìný košíèek, kterým se zajištují expedièní zátky. 
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

aluviální pùdy


latina  Pùdy, jejich¾ vývoj je urèován vysokou kolísající hladinou podzemní vody nebo záplavami povodòovou vodou a je pøerušován sedimentací naplaveného materiálu.
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

bag-in-box


obecný slovník  Obal na vína, který má obsah 5 i více litrù. Je to karton z vrstveného papíru, v kterém je plastový vak s uzavíratelným kohoutkem. Pøi odèerpání èásti vína se vak zmenšuje a víno nepøichází do styku se vzduchem.
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

blanc de blancs


obecný slovník  Oznaèení udávající, ¾e víno bylo vyrobeno výhradnì z bílých odrùd révy vinné. Nejèastìji se to pou¾ívá u šumivých vín, èasté je toto oznaèení i u stolních vín, kde má pùsobit lepším dojmem.
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

brut nature


obecný slovník  Oznaèení stupnì sladkosti u šumivého vína, které má ménì ne¾ 3 g/l cukru a do pou¾itého dozá¾ního likéru nebyl ¾ádný cukr pøidáván.
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)

7

1 Thumbs up   4 Thumbs down

etiketa


obecný slovník  Nálepka, která se umis»uje na láhve s vínem. Text, který na etiketì musí být urèuje vinaøský zákon (§ 13).
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

fermentace


technologický slovník  viz. kva¹ení
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

grand cru


obecný slovník  Oznaèení vína z výjimeènì kvalitní polohy. V nìkterých oblastech Francie (Burgundsko Chablis, Cote de Nuits, Maconnais a Beaujolais, Alsasko) je toto znaèení pou¾íváno jen u vín z poloh, které byly úøednì schváleny. V jiných oblastech a jiných zemí nemá toto oznaèení právní význam.
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

hrozinky


obecný slovník  Su¹ené hroznové bobule. Na výrobu se pou¾ívají speciální odrùdy, které nemají semena. Výluh z rozinek se pøidává do nìkterých likérových vín.
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 454 se přihlašte, prosím.