webarchitect.cz

Website:http://monitoring-4.ebrana.cz
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (27)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Content management system


Viz systém pro správu obsahu.
Zdroj: webarchitect.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Copywrite


Copywrite je kvalitní propagaèní text, který tvoøí copywriter (marketingový odborník, reklamní textaø). Copywrite musí splòovat následující pravidla: musí obsahovat jasné sdìlení, mìl by být dynamický, s jasnou transparentní strukturou. Souèasnì nesmíme zapomínat, že jej tvoøíme pro lidi, takže by mìl být ètivý a snadno zapamatovatelný. V [..]
Zdroj: webarchitect.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CSS


CSS je zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, èesky kaskádové styly. Je to jazyk urèený pro popis zpùsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML.
Zdroj: webarchitect.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Doména


Internetová doména (doménové jméno) je jednoznaèné jméno (identifikátor) poèítaèe nebo poèítaèové sítì pøipojené do internetu. Pøíkladem doménového jména je ebrana.cz nebo cs.wikipedia.org.
Zdroj: webarchitect.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Sitemaps


Google Sitemaps jsou pomìrnì jednoduchým zpùsobem, jak pøilákat Google na Vᚠweb. Tvùrce webu pouze nabídne vyhledávaèi informace o zmìnìných nebo nových stránkách - staèí vytvoøit soubor pøedepsaného formátu (sitemap soubor) a prùbìžnì jej aktualizovat - a vyhledávaè už zaøídí zbytek. Sitemap je vlastnì takovým RSS pro Go [..]
Zdroj: webarchitect.cz
Tento význam nebyl schválen

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Integraèní mùstek


Je služba, zpravidla webová, která slouží propojení mezi informaèním systémem klienta a jinou aplikací (napøíklad WebArchitect).
Zdroj: webarchitect.cz
Tento význam nebyl schválen

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Internetový vyhledávaè


Internetový vyhledávaè je služba, která na základì uživatelem zadaných klíèových slov, jež popisují hledaný dotaz, vyhledá uživateli webové stránky s relevantním obsahem. V souèasnosti umožòují internetové vyhledávaèe hledat nejenom texty, ale také fotografie nebo videa.
Zdroj: webarchitect.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Mash Up aplikace


Mash Up lze pøeložit jako míchání. V praxi to znamená, že vytvoøíme novou webovou službu nebo stránku s využitím webových služeb tøetích stran, napø. mùžeme na vᚠweb integrovat Google vyhledávání v obsahu vašeho webu, Google mapy, YouTube videa, fotogarfie, služby Flicker apod. Spoleènost Google k tomuto úèelu nabízí tzv. API [..]
Zdroj: webarchitect.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

metadata


Klasickým pøíkladem pro metadata je katalogový lístek v knihovnì, který shrnuje informace o obsahu knihy. Díky tomu lze pøedem øíci, zda kniha bude pro ètenáøe zajímavá, èi nikoli.
Zdroj: webarchitect.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MYSQL


MySQL je databázový systém, vytvoøený švédskou firmou MySQL AB. Jeho hlavními autory jsou Michael „Monty“ Widenius a David Axmark. Je považován za úspìšného prùkopníka dvojího licencování a je k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerèní placenou licencí.
Zdroj: webarchitect.cz


Pro zobrazení všech definic slova 27 se přihlašte, prosím.