wizards.cz

Website:https://www.wizards.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (30)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Typografie


Typografie je umìlecko-technický obor. V dne¹ním chápání pøedstavuje soubor pravidel jak pracovat s rozvr¾ením webové stránky èi dokumentu, jak pracovat se sazbou textu a písmem. Cílem vyu¾ití tìchto pravidel je pøedev¹ím vytvoøení dobøe èitelného, esteticky dobøe pùsobícího dokumentu, který je snadno po [..]
Zdroj: wizards.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

wireframe


Wireframe lze  pøelo¾it jako tzv. drátìný model. Pøi návrhu informaèní architektury vytváøíme wireframe ka¾dé konkrétní webové stránky prezentace, která urèuje rozmístìní jednotlivých navigaèních grafických a informaèních prvkù na webové stránce. Pøi tvorbì wireframe vyu¾íváme poznatky o pou¾itelnosti a pøístupnosti webovýc [..]
Zdroj: wizards.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bezbariérový web


viz. pojem Pøístupnost webových stránek.
Zdroj: wizards.cz
Tento význam nebyl schválen

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Brand identity


Vizuální styl produktu èi skupiny produktù, mù¾e být odvozen od Corporate Identity, ale také mù¾e mít zcela rozdílný charakter.
Zdroj: wizards.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Content Management System lze pøelo¾it do èe¹tiny jako Sytém pro správu obsahu. Èasto se lze také setkat s oznaèením redakèní systém nebo publikaèní systém. CMS je tedy systém pro správu obsahu WWW stránek. Vìt¹ina systémù pro správu obsahu WWW stránek jsou tzv. webové aplikace, tedy software, se kterým u¾iva [..]
Zdroj: wizards.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Copywrite


Copywrite je kvalitní propagaèní text, který tvoøí copywriter (marketingový odborník, reklamní textaø). Copywrite musí splòovat následující pravidla: musí obsahovat jasné sdìlení, mìl by být dynamický s jasnou transparentní strukturou. Souèasnì nesmíme zapomínat, ¾e jej tvoøíme pro lidi, tak¾e by mìl být ètivý a snadno zapamatov [..]
Zdroj: wizards.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Corporate identity


Corporate identity je firemní styl, který se projevuje ve vnìj¹ím vystupování firmy v grafickém designu, napøíklad tiskovinách, reklamì a na internetu. Je definován grafickým manuálem. Grafický manuál v sobì nejèastìji zahrnuje: definici loga spoleènosti a pravidla pro jeho u¾ívání, definice pravide [..]
Zdroj: wizards.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CSS


CSS je zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, èesky tabulky kaskádových stylù. Je to jazyk pro popis formátování zpùsobu prezentace stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Jazyk CSS byl navr¾en a vytvoøen mezinárodním konzorciem W3C. Smyslem CSS je oddìlit vzhled a zpùsob prezentace dok [..]
Zdroj: wizards.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Doména


Internetová doména (doménové jméno) je jednoznaèné jméno (identifikátor) poèítaèe nebo poèítaèové sítì, které jsou pøipojené do internetu. Pøíkladem doménového jména je wizards.cz - externí odkaz nebo cs.wikipedia.org - externí odkaz . Domény rozdìlujeme do øádù: Doména prvního øádu èasto prezentuje identifik [..]
Zdroj: wizards.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Internetový prohlí¾eè


viz. pojem Webový prohlí¾eè.
Zdroj: wizards.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 30 se přihlašte, prosím.