zelenausporam.cz

Website:https://www.sfzp.cz/
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (51)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Administrace


Proces od podání žádosti po vyplacení podpory.
Zdroj: zelenausporam.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


Objem finanèních prostøedkù urèených k rozdìlení v programu Zelená úsporám.
Zdroj: zelenausporam.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bytová jednotka


Reálnì vymezená èást domu, která mùže být pøedmìtem vlastnického práva dle zákona o vlastnictví bytù (èili ji lze nabývat a prodávat).
Zdroj: zelenausporam.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bytový dùm


Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkùm na trvalé rodinné bydlení a je k tomu úèelu urèena a která není rodinným domem.
Zdroj: zelenausporam.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bytový dům


Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkùm na trvalé rodinné bydlení a je k tomu úèelu urèena a která není rodinným domem.
Zdroj: zelenausporam.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

De minimis


Celková výše pomoci de minimis udìlená jednomu subjektu nesmí pøesáhnout èástku 200 000 EUR bìhem jakéhokoli tøíletého období. Tento strop platí pro všechny formy veøejné podpory de minimis èerpané daným subjektem, tedy bez ohledu na jejich cíl, èerpá-li tedy podnik podporu de minimis v rámci více projektù a/nebo od více poskytovatelù. [..]
Zdroj: zelenausporam.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


Faktura slouží jako doklad o skuteèné výši oprávnìných nákladù na realizaci podporovaného opatøení po dokonèení investièní akce a jako povinná pøíloha se spolu s dokladem o zaplacení, dokladem o ukonèení realizace a poslední stranou žádosti pøedkládá na pøíslušném administrujícím pracovišti (banka, èi krajský úøad). Nezbytné náležitosti faktury nal [..]
Zdroj: zelenausporam.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Faktúra


Faktura slouží jako doklad o skuteèné výši oprávnìných nákladù na realizaci podporovaného opatøení po dokonèení investièní akce a jako povinná pøíloha se spolu s dokladem o zaplacení, dokladem o ukonèení realizace a poslední stranou žádosti pøedkládá na pøíslušném administrujícím pracovišti (banka, èi krajský úøad). Nezbytné náležitosti faktury nal [..]
Zdroj: zelenausporam.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obnovitelné zdroje energie


Nefosilní zdroje energie, konkrétnì energie sluneèního záøení, geotermální energie, energie pùdy, energie vzduchu a energie biomasy.
Zdroj: zelenausporam.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Obnoviteľné zdroje energie


Nefosilní zdroje energie, konkrétnì energie sluneèního záøení, geotermální energie, energie pùdy, energie vzduchu a energie biomasy.
Zdroj: zelenausporam.cz


Pro zobrazení všech definic slova 51 se přihlašte, prosím.