Význam Èárový kód
Co znamená slovo Èárový kód? Zde naleznete 3 významů slova Èárový kód. Můžete také přidat význam slova Èárový kód sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Èárový kód


Identifikaèní návìstí vìci, které umožòuje ètení pomocí scanneru. Proužky pøedstavují binární èíslice, které obsahují informace o výrobku, mùžou obsahovat cenu datum prodeje, dodavatele, kód zásob apod.
Zdroj: ewizard.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Èárový kód


Èárový kód - štítek s kódem, který umožnuje automatizovaný sbìr dat pomocí èteèky èárových kódù nebo pomocí skeneru. Existují kódy jednorozmìrné a dvourozmìrné. Pomocí èárových kódù se napøíklad oznaè [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Èárový kód


nejrozšíøenìjší metoda automatické identifikace. Skládá se z tmavých èar a svìtlých mezer, ve kterých jsou zakódovány informace. Ke ètení a dekódování èárového kódu slouží ruèní i stacionární snímaèe, [..]
Zdroj: jmpartners.cz

<< Životní cyklus Èistý zisk >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam