ewizard.cz

Obdržené pozitivní hlasy9
Obdržené negativní hlasy6
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (320)

1

2   0

komodita


Nìco co je vyprodukováno k prodeji.
Zdroj: ewizard.cz

2

2   0

meziprodukt


Zboží, které se používá jako vstup do dalšího výrobního procesu.
Zdroj: ewizard.cz

3

1   2

delegovat


Pøedat pravomoci nìkomu jinému v organizaci.
Zdroj: ewizard.cz

4

1   1

fifo


(First in first out), systém hromadné obsluhy, požadavky jsou obsluhovány v poøadí, v jakém do systému vstoupily.
Zdroj: ewizard.cz

5

1   0

integrace


Proces sbližování funkèních jednotek v organizaci, opak diferenciace.
Zdroj: ewizard.cz

6

1   0

licence


Povolení k nìjaké èinnosti.
Zdroj: ewizard.cz

7

1   0

participace


Formální zahrnutí jednotlivcù do rozhodovacího procesu, do nìhož by pøedtím nemìli pøístup.
Zdroj: ewizard.cz

8

0   0

agregátní poptávka


Celková poptávka po zboží a službách v ekonomice, skládající se z poptávky po spotøebním zboží a službách, z poptávky po kapitálových statcích, po výrobních službách, z poptávky veøejného sektoru a exportní poptávky
Zdroj: ewizard.cz

9

0   0

aktivum


V úèetnictví nìco, co osoba nebo spoleènost vlastní a co pro ni pøedstavuje(nebo v nìjakém budoucím okamžiku bude pøedstavovat) ekonomický pøínos. Aktiva jsou rozdìlena na fixní, napø.: zaøízení, a obìžná napø.: hotovost. Obìžná aktiva lze snadno promìnit v hotovost. Nìkdy se oznaèují jako likvidní aktiva.
Zdroj: ewizard.cz

10

0   0

akvizice


nákup firmy nebo jejích aktiv pøevzetí(takeover bid). Pokus jedné spoleènosti o získání kontroly nad druhou spoleèností nakoupením majoritního akciového podílu
Zdroj: ewizard.cz


Pro zobrazení všech definic slova 320 se přihlašte, prosím.