Význam Èistý zisk
Co znamená slovo Èistý zisk? Zde naleznete 2 významů slova Èistý zisk. Můžete také přidat význam slova Èistý zisk sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Èistý zisk


Èistý zisk organizace vèetnì pøíjmù a výdajù mimo její hlavní aktivity. Bere v úvahu výplatu daní a úrokù z pùjèek. Obchodní zisk skuteèný finanèní zisk se vypoète tak, že se od celkových tržeb za urèitou èinnost odeètou všechny provozní náklady.
Zdroj: ewizard.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Èistý zisk


Kladný rozdíl mezi výnosy a náklady (resp. mezi pøíjmy a výdaji) upravený o daò z pøíjmù jako nákladovou polo¾ku.
Zdroj: klo.cz (offline)
<< Èárový kód Žaloba >>