Význam Aktivum
Co znamená slovo Aktivum? Zde naleznete 8 významů slova Aktivum. Můžete také přidat význam slova Aktivum sami

1

0   0

Aktivum


Co jsou aktivum Pojem aktivum se používá jako jednotné číslo od aktiva. Obvykle se tedy jedná o jeden druh nebo jednu položku aktiv.
Zdroj: az-data.cz

2

0   0

Aktivum


Aktivum je majetek, který  svému vlastníkovi přináší výnos, nebo se od něj očekává, že ho přinese v budoucnu.  Aktiva mohou být finanční (např. peněžní prostředky, dluhopisy, akcie atd.) neb [..]
Zdroj: cz.saxobank.com

3

0   0

Aktivum


1. majetek, jmìní firmy; 2. slovesný èinný rod
Zdroj: islo.cz

4

0   0

Aktivum


Peníze, pohledávka a jiný majetek v držení firmy èi jednotlivce.
Zdroj: vysokyurok.cz

5

0   0

Aktivum


– To co Vám mùže vydìlávat peníze a má hodnotu samo o sobì. Mezi aktiva se obvykle poèítají cenné papíry, akcie, nemovitosti, pozemky, drahé kovy atd.
Zdroj: silverbull.cz

6

0   0

Aktivum


Aktivum může znamenat: aktivum- v jazykovědě činný rod, Aktivum (účetnictví) - v účetnictví opak pasiv
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   0

Aktivum


Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence, ...). Opakem aktiv jsou pasiva, kter [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   1

Aktivum


V úèetnictví nìco, co osoba nebo spoleènost vlastní a co pro ni pøedstavuje(nebo v nìjakém budoucím okamžiku bude pøedstavovat) ekonomický pøínos. Aktiva jsou rozdìlena na fixní, napø.: zaøízení, a obìžná napø.: hotovost. Obìžná aktiva lze snadno promìnit v hotovost. Nìkdy se oznaèují jako likvidní aktiva.
Zdroj: ewizard.cz

Přidat význam slova Aktivum
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Zajištěný fond Alternativní náklady >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam