silverbull.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy2
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (48)

1

2   0

komodita


název pro obchodované zboží, které má odsouhlasenou jednotnou kvalitu a hodnotu. Mezi komodity se poèítají suroviny, zemìdìlské produtky, jako ropa, pšenice, ale také drahé i prùmyslové kovy.
Zdroj: silverbull.cz

2

0   0

aktivum


– To co Vám mùže vydìlávat peníze a má hodnotu samo o sobì. Mezi aktiva se obvykle poèítají cenné papíry, akcie, nemovitosti, pozemky, drahé kovy atd.
Zdroj: silverbull.cz

3

0   0

break out


– Klíèový pojem technické analýzy. Jedná se o prolomení urèitého odporu (rezistence) nebo podpory (supportu) ceny na burze. Po Break-outu lze oèekávat výrazný pokles nebo vzestup ceny, protože mu nebrání žádné pøedchozí nákupy ani prodeje obchodníkù.
Zdroj: silverbull.cz

4

0   0

býèí trh


– Dlouhodobì stoupající trh
Zdroj: silverbull.cz

5

0   0

backwardation


– Nezvyklá a nepøíliš èasto se vyskytující se situace, kdy budoucí kontrakty na dodání komodity jsou levnìjší než její okamžité dodání. Obykle znaèí situaci, kdy investoøi nechtìjí èekat nìkolik mìsícù na dodání a chtìjí dodat komoditu ihned, což mùže znaèit, že na trhu je nedostatek komodity a nebo ménì èa [..]
Zdroj: silverbull.cz

6

0   0

comex


– Nejdùležitìjší burza s drahými kovy v USA. Otevírá každý den ve 14:20 a zavírá v 19:30. Právì v dobì obchodování této burzy, lze oèekávat nejvìtší cenové poklesy a rùsty.
Zdroj: silverbull.cz

7

0   0

commercials


Velká skupina obchodníkù s komoditami, která se nesnaží vydìlat na poklesu èi vzestupu ceny, pouze potøebuje tyto komodity pro své další obchody èi zpracování. K burzovním nákupùm využívá tato skupina zpravidla tzv. Futures. Protože pro tuto skupinu je nutné zajišovat si své obchody s komoditou, tak je nutné, aby nakupov [..]
Zdroj: silverbull.cz

8

0   0

contango


– Obvyklá situace futures trhu, kde kontrakty na budoucí dodání komodity jsou dražší než její okamžité dodání. Opak tzv. Backwardation
Zdroj: silverbull.cz

9

0   0

cpi


Index cenové hladiny pro vybraný spotøební koš. Obecnì se právì tento údaj považuje za klíèový pro urèení inflace. Pokud dojde ke zmìnì struktury spotøebního koše jak politici rádi èiní, tak mùže dojít ke skokovému snížení oficiální inflace.
Zdroj: silverbull.cz

10

0   0

deflace


je opakem inflace, kdy dochází k poklesu spotøebitelských cen i platù v porovnání s pøedchozím rokem. V pøípadì dluhové spirály a nemovitostí mùže být velmi nebezpeèná, protože lidé najednou mají ménì penìz na splácení dluhù.
Zdroj: silverbull.cz


Pro zobrazení všech definic slova 48 se přihlašte, prosím.