Význam CPI
Co znamená slovo CPI? Zde naleznete 10 významů slova CPI. Můžete také přidat význam slova CPI sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

CPI


Jde o index spotřebitelských cen. Stanovuje se jako určitý tržní koš spotřebního zboží a služeb, které domácnosti nakupují. Jednotlivým položkám v koši se přiřadí určitá váha a vypočte se vážený aritm [..]
Zdroj: az-data.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CPI


Index spotřebitelských cen (consumer price index), index měří míru spotřebitelské inflace, tedy tempo růstu cen v obchodech.
Zdroj: nextfinance.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CPI


Index spotøebitelských cen (consumer price index), index mìøí míru spotøebitelské inflace, tedy tempo rùstu cen v obchodech.
Zdroj: cechmal.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CPI


Consumer Price Index – Index that measures the changes in prices paid by consumers for goods and services
Zdroj: binarneopcie.eu (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CPI


Consumer Price Index - index spotřebitelských cen
Zdroj: czechcapitalinvest.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CPI


Consumer's Price Index - Index spotřebitelských cen. Index měřící vývoj cenové hladiny určitého spotřebního koše obsahujícího některé zboží a služby. Ten je vybírán tak, aby reprezentoval spotřební ná [..]
Zdroj: patria-direct.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CPI


z anglického Cost per Interview - uvádí se v nabídkách pro výzkum jako jednotková cena za kompletní rozhovor s respondentem.
Zdroj: vyzkumy.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CPI


Index cenové hladiny pro vybraný spotøební koš. Obecnì se právì tento údaj považuje za klíèový pro urèení inflace. Pokud dojde ke zmìnì struktury spotøebního koše jak politici rádi èiní, tak mùže dojít ke skokovému snížení oficiální inflace.
Zdroj: silverbull.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CPI


Index spotřebitelských cen.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CPI


(Consumer price index) - index spotøebitelských cen vyjadøuje prùmìrnou úroveò cen spotøebitelského koše. Jde o srovnání nákladù na urèitý dlouhodobì nemìnný soubor statkù v èase. Obvykle se poèítá po [..]
Zdroj: finance.bleskove.net

<< click fond crash >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam