Význam Knowledge management
Co znamená slovo Knowledge management? Zde naleznete 4 významů slova Knowledge management. Můžete také přidat význam slova Knowledge management sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Knowledge management


 øízený informaèní proces, kde získáním urèitých znalostí, jejich aplikací a následnou zku¹eností z této aplikace se organizace „samovzdìlává“ a pøirozenou cestou (av¹ak øízenou) [..]
Zdroj: tzb-info.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Knowledge management


  Øízení znalostí. „Pìstování myšlenek, hospodaøení s nimi a jejich praktické využívání“. Znalosti nejsou bìžné zboží, i když jsou „na skladì“ (v pamìti, v databázi...). Zjednodušenì je možné je pøirovnat k položkám, které èasem ztrácí na kvalitì. Znalosti je možné vyhledat, ovšem správnì je použít je možné jen tehdy, jsou- [..]
Zdroj: webarna.host.sk (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Knowledge management


viz management znalostí
Zdroj: andromedia.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Knowledge management


Management znalostí (angl. knowledge management) jako pojem obsahuje řízení organizace, resp. lidské činnosti obecně, na bázi využití znalostí jako nového produktivního ekonomického zdroje. Je to efek [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Fleet management Logistika >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam