Význam Logistika
Co znamená slovo Logistika? Zde naleznete 18 významů slova Logistika. Můžete také přidat význam slova Logistika sami

1

2   0

Logistika


zásobování věcmi (studie, plány, dorozumívání, doprava, organizování, skladování atd.) - a vše co s tím souvisí)
V. Kanta - 8. ledna 2021

2

1   0

Logistika


systém přepravy, zásobování
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

1   0

Logistika


představuje tok zboží a materiálů z místa jejich vzniku do místa jejich spotřeby. Podnikovou logistiku představuje např. pořízení materiálu, polotovarů a režijních [..]
Zdroj: bmservis.cz

4

1   0

Logistika


- je souborem činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží, ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a se správnými náklady.
Zdroj: ecpm.cz

5

2   1

Logistika


Pojem logistika je odvozen od řeckého slova Logos, což znamená řád, pořádek, princip, systém. Zjednodušeně lze říci, že logistika je nauka, ve které jde v principu o to, aby byly správné věci a ve správný čas na správném místě, a to vše při zachování minimálních…
Zdroj: shopcentrik.cz

6

0   0

Logistika


 po¾adavky klienta na logistiku jsou uspokojovány slu¾bami, které poskytují transport a skladování zbo¾í a informací a zlep¹ují související procesy.
Zdroj: tzb-info.cz

7

1   1

Logistika


Komplexní systémový přístup k řešení materiálových a informačních toků v oblasti zásobování, výroby a distribuce s cílem minimalizovat náklady a přitom plně uspokojit zákazníka.
Zdroj: apogeo.cz

8

0   0

Logistika


Organizace, plánování, øízení a výkon tokù zboží vývojem a nákupem poèínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konèe tak, aby byly splnìny všechny požadavky trhu pøi minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích.
Zdroj: ewizard.cz

9

0   0

Logistika


souhrn èinností, které zkoumají, plánují, realizují a optimalizují materiálové, informaèní a hodnotové toky v transformaèních procesech podniku.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

10

0   0

Logistika


věda zabývající se tokem materiálu a informací, zaměřuje se na získání a rozšiřování poznatků o plánování, prognóze, organizaci, kontrole atd.
Zdroj: dzadureder.cz

11

0   0

Logistika


Věda zabývající se tokem materiálu a informací. Zaměřuje se na získání a rozšiřování poznatků o plánování, prognóze, organizaci, kontrole atd. všech činností souvisejících s [..]
Zdroj: vysokeskoly.cz

12

0   0

Logistika


Několik běžných definic: 1) hospodářská činnost zaměřená na organizačně technické zajištění přísunu materiálu a informací v souladu s pohybem lidí v optimálním čase, množstv [..]
Zdroj: business.center.cz

13

0   0

Logistika


Označení pro organizování, plánování a řízení cílených opatření k efektivnímu nasazení a využití faktorů ovlivňujících průběh pracovního (výrobního) cyklu (faktorů lidských, materiálových, dopravních...
Zdroj: andromedia.cz

14

0   0

Logistika


Pojem logistika je odvozen od řeckého slova Logos, což znamená řád, pořádek, princip, systém. Logistika je nauka, ve které jde v principu o to, aby byly správné věci a ve správný čas n [..]
Zdroj: oxyshop.cz

15

0   0

Logistika


Logistika (z franc. logistique) znamená původně umění logiky a pochází od G. W. Leibnize. Souvisí se slovem logika. Dnes se užívá v několika významech: Logistika jako nauka, která se zab [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0   0

Logistika


Logistika (z franc. logistique) znamená původně umění logiky a pochází od G. W. Leibnize. Souvisí se slovem logika. Dnes se užívá v několika významech: Logistika jako nauka, která se zab [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0   1

Logistika


– Obor, jehož cílem je koordinace a optimalizace výrobních i nevýrobních procesù pomocí nejrùznìjších opatøení jako je plánování, realizace, skladování èi vyhodnocování procesù [..]
Zdroj: feetransport.cz

18

0   1

Logistika


– Obor, jehož cílem je koordinace a optimalizace výrobních i nevýrobních procesù pomocí nejrùznìjších opatøení jako je plánování, realizace, skladování èi vyhodnocování procesù [..]
Zdroj: logex.cz

Přidat význam slova Logistika
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Knowledge management Mobilizace >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam