Význam Ochrana objektu
Co znamená slovo Ochrana objektu? Zde naleznete 2 významů slova Ochrana objektu. Můžete také přidat význam slova Ochrana objektu sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ochrana objektu


Ochrana objektu je zajištění objektů ostrahou. Zaměřuje se na znemožnění narušení, poškození nebo vniknutí do objektu narušiteli, zločinci nebo nepřáteli. Přitom má využití a funkčnost objektu zůstat zachována.
Zdroj: hectas.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ochrana objektu


Súhrn bezpeènostných, technických a režimových opatrení, ktoré smerujú k prekazeniu akejko¾vek nepriate¾skej èinnosti proti objektu a osobám, ktoré sa nachádzajú v objekte, s cie¾om zabráni útokom na osoby a majetok, ktoré smerujú k porušovaniu stanoveného režimu, pokoja a poriadku. Na ochranu objektu sa spravidla používa: Obvodová ochrana - zais [..]
Zdroj: securityrevue.com (offline)
<< Nanotechnologie Recyklace >>