Význam Sankce
Co znamená slovo Sankce? Zde naleznete 7 významů slova Sankce. Můžete také přidat význam slova Sankce sami

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

Sankce


Pojem sankce znamená pokutu za nedodržení smlouvených podmínek vyplývajících z uzavřené smlouvy.
Zdroj: homepujcka.cz (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Sankce


Sankce ze strany správce daně jsou popsány ve čtvrté části daňového řádu. Patří mezi ně: pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti pořádková pokuta pokuta za opožděné tvrzení daně penále úrok z prodl [..]
Zdroj: az-data.cz

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Sankce


Sankce (lat. sanctio od sancire, zasvětit, ustanovit, potrestat) může označovat: právo trest jedna z částí právní normy zákony Pragmatická sankce Pragmatická sankce (1830) Pragmatická sankce (římské p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Sankce


stanovený postih za nedodržení burzovních pravidel. Může se jednat o finanční postih či organizační opatření vůči členu. Soukromý dohodce
Zdroj: kbp.cz (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Sankce


Sankce (lat. sanctio od sancire, zasvětit, ustanovit, potrestat) může označovat: právo trest jedna z částí právní normy zákony Pragmatická sankce Pragmatická sankce (1830) Pragmatická sankce (římské p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Sankce


Napomenutí, podmínìné vylouèení ze studia, vylouèení ze studia. Udìlují se za disciplinární pøestupek, pøihlíží se k okolnostem, charakteru jednání atd., vylouèení je možné v pøípadì úmyslného spáchán [..]
Zdroj: vysokeskoly.com

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Sankce


pokuty a pøirážky, ukládané subjektùm za porušení legislativních ustanovení (pøíkazù a zákazù). Finanènì bolestnìjší pro podniky, protože si je nemohou odeèíst z nákladù, musí je platit ze zisku.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

<< Prorektor Seminární práce >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam