Význam Subsidiarita
Co znamená slovo Subsidiarita? Zde naleznete 8 významů slova Subsidiarita. Můžete také přidat význam slova Subsidiarita sami

1

3   0

Subsidiarita


Pojem označující princip, podle něhož jsou všechna opatření a pravomoci vykonávány na nejnižším stupni správy, který umožňuje jejich realizaci nebo výkon.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

2

0   0

Subsidiarita


pojem oznaèující princip, podle nìhož jsou všechna opatøení a pravomoci vykonávány na nejnižším stupni správy, který umožòuje jejich realizaci nebo výkon.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

3

0   0

Subsidiarita


Subsidiarita neboli územní úroveň provádění je jedním ze základních principů HSS. Znamená posunutí rozhodování o problému na co nejnižší možnou úroveň, tzn. řešit problém tam, [..]
Zdroj: osf-mvcr.cz

4

0   0

Subsidiarita


(z latinského slova subsidium = pomoc, podpora, posila, záloha) Politický princíp, podľa ktorého sa má politické rozhodovanie posunúť čo najbližšie k občanom. Politické rozhodnutia sa prijmú od najnižšej do najvyššej úrovne rozhodovania v závislosti od toho, na akej úrovni je dané riešenie najefektívnejšie.
Zdroj: vzdelavanie.nadaciapontis.sk

5

0   0

Subsidiarita


Subsidiarity Zásada subsidiarity je zakotvena ve Smlouvì o EU a jejím zámìrem je zajistit, aby byla všechna rozhodnutí pøijímána na nejnižší možné úrovni. Její význam v Èeské republice patrnì vzroste po plné funkènosti nových regionálních samospráv.
Zdroj: edotace.cz

6

0   0

Subsidiarita


Subsidiarita (z lat. subsidiaris – pomocný, podpůrný od subsidium – pomoc, podpora) znamená princip subsidiarity, politickou zásadu, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejnýc [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   0

Subsidiarita


O kontravalentním vztahu speciality a subsidiarity se v právu hovoří tehdy, upravuje-li právní předpis (případně jednotlivá právní norma) něco, co je obecněji upraveno jiným předpisem [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   1

Subsidiarita


Zásada rozhodování na nejnižším možném stupni, prvek decentralizace, jeden z principù Evropské unie. Ve svìtì, v nìmž jsou urèujícími procesy rozšiøování výrobních sil [..]
Zdroj: marxismus.cz

Přidat význam slova Subsidiarita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Subjektivní Súfismus >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam