Význam Trvale udržitelný rozvoj
Co znamená slovo Trvale udržitelný rozvoj? Zde naleznete 2 významů slova Trvale udržitelný rozvoj. Můžete také přidat význam slova Trvale udržitelný rozvoj sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trvale udržitelný rozvoj


Byl už v 80. letech definován v OSN jako soulad hospodáøského a sociálního pokroku s plnohodnotným zachováním životního prostøedí. Jde o jednu ze základních podmínek pøežití lidstva na této [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trvale udržitelný rozvoj


je „takový rozvoj spoleènosti, kdy souèasná generace uspokojuje svoje potøeby tak, aby neomezila uspokojování potøeb budoucích generací“.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz
<< Trojpolní systém Typografie >>