Význam Typografie
Co znamená slovo Typografie? Zde naleznete 9 významů slova Typografie. Můžete také přidat význam slova Typografie sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Typografie


Typografie je umìlecko-technický obor. V dne¹ním chápání pøedstavuje soubor pravidel jak pracovat s rozvr¾ením webové stránky èi dokumentu, jak pracovat se sazbou textu a písmem. Cílem vyu¾ití tìchto pravidel je pøedev¹ím vytvoøení dobøe èitelného, esteticky dobøe pùsobícího dokumentu, který je snadno po [..]
Zdroj: wizards.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Typografie


Typografie je disciplína zabývající se písmem, především jeho správným výběrem, použitím a sazbou. Cílem typografie je zajistit čtenáři snazší čtení, efektivnější vnímání čteného textu a pří [..]
Zdroj: adaptic.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Typografie


Umìlecko-technický obor zabývající se tiskovým písmem, vznikající po vynalezení knihtisku. Po rozšíøení poèítaèù doznala znaèného úpadku, nebo tiskoviny èi elektronické prezentace èasto pøipravují li [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Typografie


Typografie je umìlecko-technický obor. V dnešním chápání pøedstavuje soubor pravidel jak pracovat s rozvržením webové stránky èi dokumentu, jak pracovat se sazbou textu a písmem. Cílem využití tìchto pravidel je pøedevším vytvoøení dobøe èitelného, esteticky dobøe pùsobícího dokumentu, který je snadno použitelný pro ètenáøe. [..]
Zdroj: webarchitect.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Typografie


typografie - výtvarný a technický obor zabývající se tiskem písma a øešením tiskovin
Zdroj: it-slovnik.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Typografie


Výběr správného fontu z hlediska použitelnosti i grafiky je důležitým aspektem pro úspěch internetových stránek. Tuto problematiku řeší typografie, aplikovaná typografie se pak zabývá zpracováním text [..]
Zdroj: actual-net.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Typografie


Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem. Dělí se na mikrotypografii a makrotypografii. Mikrotypografie se zabývá uměleckou tvorbou písma. Makrotypografie se zabývá umíst [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Typografie


Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem. Dělí se na mikrotypografii a makrotypografii. Mikrotypografie se zabývá uměleckou tvorbou písma. Makrotypografie se zabývá umíst [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Typografie


Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem. Dělí se na mikrotypografii a makrotypografii. Mikrotypografie se zabývá uměleckou tvorbou písma. Makrotypografie se zabývá umíst [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Trvale udržitelný rozvoj Úcta >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam