Význam autenticita
Co znamená slovo autenticita? Zde naleznete 6 významů slova autenticita. Můžete také přidat význam slova autenticita sami

1

2   1

autenticita


pùvodnost, reálnost, pravdivost, skuteènost, užíváno pøi ochranì památek, v umìní, pøi hodnocení životního stylu, folklóru aj. k popisu a hodnocení (míra autenticity) události, zpù [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

2

0   1

autenticita


pravost, pùvodnost, hodnovìrnost, autentiènost
Zdroj: islo.cz

3

0   1

autenticita


(authenticity) – vlastnos, ktorá zaisuje, že identita subjektu alebo zdroja je taká, za akú je vydávaná. Autenticita je aplikovaná na entity, ako sú užívatelia, procesy, systémy a informácie.
Zdroj: securityrevue.com

4

1   2

autenticita


vlastnost dokumentu charakterizující jeho originální původnost a hodnověrnost. Metodický návod č. j. MV-52207-1/AS-2010, s. 6 Autentický dokument je pokládán za pravý, aniž by byla zkoumána jeho důvěryhodnost. Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

5

0   1

autenticita


Slovníkové heslo autentický ve Wikislovníku Pojem autenticita či autentičnost znamená obecně pravost, hodnověrnost či původnost. Konkrétněji může označovat: autenticita – autentizac [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   3

autenticita


Proces ovìøení proklamované identity subjektu. Probìhne-li proces autentizace, dojde k autorizaci (souhlas, schválení, umo¾nìní pøístupu, atd.)
Zdroj: datoveschranky.info

Přidat význam slova autenticita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< artefakty autismus >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam