Význam diakonie
Co znamená slovo diakonie? Zde naleznete 2 významů slova diakonie. Můžete také přidat význam slova diakonie sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

diakonie


Slovo pochází z øeckého „diakon“, což znamená „jáhen“, pomocný knìz. který zpravidla mìl za úkol obsluhovat nemocné. Ve starém Øímì se chudinské domy a obvody nazývaly Diaconia. Diakonie je obdobou katolické charity.
Zdroj: financni.webz.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

diakonie


služba lásky a pomoc ve všech oblastech lidské nouze, nedílná souèást køesanského poslání; služby bližním v nouzi
Zdroj: islo.cz
<< daòový základ diferenciace produktu >>