financni.webz.cz

Obdržené pozitivní hlasy11
Obdržené negativní hlasy20
Karma:-8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (386)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

valorizace


zhodnocování, zvyšování hodnoty; napø. valorizace dùchodù, mezd
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

aktiva


1. formy majetku; 2. v úèetnictví oznaèuje soubor hospodáø-ských prostøedkù vyjádøených v penìzích. Uvádìjí se na levé stranì rozvahy (Má Dáti)
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

báze


Rozpìtí mezi hotovostní (okamžitou)cenou cenného papíru a termínovou (budoucí) cenou cenného papíru k urèitému èasovému okamžiku.
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

diakonie


Slovo pochází z øeckého „diakon“, což znamená „jáhen“, pomocný knìz. který zpravidla mìl za úkol obsluhovat nemocné. Ve starém Øímì se chudinské domy a obvody nazývaly Diaconia. Diakonie je obdobou katolické charity.
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

diskriminace


Z finanèního hlediska jde o rozdíly ve výdìlcích, které vznikají v dùsledku urèitých osobních charakteristik, jež nesouvisejí s výkonností v zamìstnání (pohlaví, rasa, náboženské vyznání apod.).
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

komoditní trhy


komoditní trhy se zaøazují do finanèních trhù pouze v pøípadì trhu s cennými kovy (zlato, støíbro a paladium). Zlato se nìkdy považuje za mìnu, potom spadá do kategorie mìnových trhù
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

korporace


dominantní forma hospodáøské organizace v moderní kapitalistické ekonomice. Je to druh podniku, do jehož kapitálu se inkorporovalo nìkolik kapitálových podílù. Toto se stalo nutností, když rozmìry podnikání narostly a kapitál jednotlivcù, ale i vìtší kapitál sdružených jednotlivcù, spoleèností pøestával staèit. Všeobecným jevem se takové podnik [..]
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

monopol


Firma vyrábìjící celou tržní nabídku urèitého zboží nebo služby.
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

prodlení


Neschopnost placení úrokù nebo jistiny dluhopisu podle podle rozvrhu plateb.
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

spot


spot je okamžitý (promptní) obchod: nákup nebo prodej jedné mìny za druhou za aktuální kurz na finanèním trhu v daném okamžiku
Zdroj: financni.webz.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 386 se přihlašte, prosím.