Význam pokuta
Co znamená slovo pokuta? Zde naleznete 7 významů slova pokuta. Můžete také přidat význam slova pokuta sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pokuta


pokání | * Markovo evangelium 1,15; překlad z roku 1896
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pokuta


sankce; povinnost platit jako forma trestu (pokuta za dopravní přestupek)
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pokuta


tento výraz je standardnì používán pro tzv. sankce za prohøešky, které jsou vyjádøeny v penìzích. Pokuty ukládají správní orgány (napøíklad policie) a ve vìtšinì pøípadù jsou limitovány urèitými hranicemi. Napøíklad mùže jít o pokutu v rozmezí od 1 000–10 000 Kè
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pokuta


Daňový řád umožňuje správci daně udělit tři typy pokut. Pokuta za opožděné tvrzení daně Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačk [..]
Zdroj: az-data.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pokuta


Zákonný nebo smluvní peněžitý trest za nesplnění smlouvy, závazku, porušení právních norem nebo jiných předpisů.
Zdroj: apogeo.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pokuta


e Strafe, e Geldstrafe
Zdroj: pamprofi.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pokuta


Pokuta je forma peněžité sankce, která může být udělena ve stanovených případech porušení zákonné povinnosti. V českém přestupkovém právu se tak nazývá finanční postih, který může být uložen orgánem v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< tyfus kosma >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam