Význam právo
Co znamená slovo právo? Zde naleznete 18 významů slova právo. Můžete také přidat význam slova právo sami

1

1   0

právo


soubor státem stanovených norem | * | oprávněný nárok podložený zákony nebo zvyklostmi | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

právo


Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech. Nelze jeho definici tedy zúžit pouze na jeho normativní výz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1   1

právo


Státem definovaný systém zákonù a naøízení; projev vùle vládnoucí tøídy, který stanoví pravidla chování odpovídající jejím zájmùm a zpùsob, jakým je vynuceno jejich [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0   0

právo


Soubor pravidel, která organizují a řídí společnost. Právo, duševního vlastnictví, hmotné, procesní, průmyslového vlastnictví, veta, volební, autorské, finanční, občanské hmotné a procesní, obchodní, objektivní, pracovní, předkupní, rodinné, správní, subjektivní, trestné, ústavní, vlastnické, zástavní, živnost [..]
Zdroj: usetritnadanich.cz

5

0   0

právo


Soubor pravidel, která organizují a řídí společnost. Právo, duševního vlastnictví, hmotné, procesní, průmyslového vlastnictví, veta, volební, autorské, finanční, občanské hm [..]
Zdroj: uctovani.net

6

0   0

právo


Právem v širším slova smyslu je každý soubor pravidel. V užším smyslu je právo soubor obecně závazných pravidel chování splňující následující tři podmínky. První podmínka je, [..]
Zdroj: studiummba.cz

7

0   0

právo


Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech. Nelze jeho definici tedy zúžit pouze na jeho normativní výz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

právo


Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech. Nelze jeho definici tedy zúžit pouze na jeho normativní výz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

právo


Právo je český deník. Dříve vycházel pod názvem Rudé právo, čímž navazoval na stejnojmenný deník KSČ vydávaný do roku 1990.
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

právo


Právo může označovat: právo – systém právních norem právní věda – právní věda a obor studia pozitivní právo přirozené právo psané právo nepsané právo zvykové právo římsk [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

právo


Právo je český deník. Dříve vycházel pod názvem Rudé právo, čímž navazoval na stejnojmenný deník KSČ vydávaný do roku 1990.
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   1

právo


Právo tzv. Evropských společenství. Postupně se právo jednotlivých států harmonizuje s evropským právem, které zavazuje členské státy.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

13

0   1

právo


Právo vznikající ve výjimečných případech, kdy je trestní pravomoc přenesena na vojenské zvláštní soudy (stanné soudy). Rozsudky vynesené ve zkráceném jednání jsou pak neodvolatelné.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

14

0   1

právo


Právem zakotvená možnost vlastníka v mezích stanovených právním řádem držet, užívat a nakládat věcmi podle své úvahy a ve svém zájmu, a to mocí, která není závislá na existenci moci kohokoli jiného k téže věci, v téže době. Jedná se o jedno ze základních lidských práv.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

15

0   1

právo


Právo občana být volen.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

16

0   1

právo


výklad základních zákonù používaných podnikateli v praxi (obèanské právo, obchodní právo, trestní právo, finanèní právo, pracovní právo, správní právo), základní principy prá [..]
Zdroj: icu-praha.cz

17

0   1

právo


Právo je soubor platných právních norem, které jsou stanovené nebo uznávané státem a kterými se lidé øídí.
Zdroj: klo.cz

18

0   2

právo


tonu
Zdroj: dominicweb.eu

Přidat význam slova právo
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< bývalý podmínka >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam