klo.cz

Website:http://www.klo.cz
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy10
Karma:-4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (205)

1

2   1

ekonomika


Hospodáøství, hospodaøení, hospodárnost.
Zdroj: klo.cz

2

2   1

netto


Netto znamená èistý. Netto váha je hmotnost zbo¾í bez obalu. Netto hodnota aktiv je hodnota aktiv po odeètení oprávek.Opakem je brutto.
Zdroj: klo.cz

3

1   0

revize


Kontrola, pøezkoumání, zji¹»ování správnosti.
Zdroj: klo.cz

4

1   0

status


Právní postavení osoby nebo organizace nebo územního celku.
Zdroj: klo.cz

5

1   0

valuta


Hotovostní peníze cizích státù.
Zdroj: klo.cz

6

0   0

agenda


Souhrn administrativních (úèetních) prací. Té¾ náplò práce.
Zdroj: klo.cz

7

0   0

akceptace


Pøijetí. Napøíklad u smìnky. Tímto aktem se stává akceptant cizí smìnky pøímým dlu¾níkem.
Zdroj: klo.cz

8

0   0

akcie


Cenný papír majetkového charakteru, s ním¾ jsou spojena práva akcionáøe. Akcionáø jako spoleèník akciové spoleènosti se mù¾e podílet dle obchodního zákoníku a stanov spoleènosti na jejím hospodaøení.
Zdroj: klo.cz

9

0   0

akcionáø


Spoleèník akciové spoleènosti, dr¾itel akcií. Majoritní - vlastní dostatek podílù k ovlivòování èinnosti spoleènosti. Minoritní - dr¾itelé men¹inových podílù.
Zdroj: klo.cz

10

0   0

akontace


Mimoøádná splátka, záloha, èástka placená pøedem. První splátka kupní ceny u leasingu.
Zdroj: klo.cz


Pro zobrazení všech definic slova 205 se přihlašte, prosím.