cadcam.cz

Website:http://www.cadcam.cz
Obdržené pozitivní hlasy17
Obdržené negativní hlasy18
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (500)

1

3   1

epic


Explicitly Parallel Instruction Computing - technologie zpracování instrukcí použitá napø. u procesorù Intel IA-64
Zdroj: cadcam.cz

2

2   1

xanadu


Xanadu a.s., pùvodní provozovatel této web služby (nyní CAD Studio)
Zdroj: cadcam.cz

3

1   0

animace


zdánlivý pohyb vytvoøený pomocí po sobì rychle za sebou zobrazených snímkù
Zdroj: cadcam.cz

4

1   0

ascii


American Standard Code for Information Interchange - mezinárodnì používané kódování základní sady znakù anglické abecedy, èísel, interpunkèních znamének a dalších obvyklých znakù.
Zdroj: cadcam.cz

5

1   0

eula


(End-User License Agreement) - licenèní smlouva koncového uživatele softwarové aplikace
Zdroj: cadcam.cz

6

1   0

gpu


Graphical Processing Unit - grafický procesor, jádro grafické karty; zpracovává grafické pøíkazy od ovladaèe, zobrazuje/rendruje scénu na monitoru
Zdroj: cadcam.cz

7

1   0

hyperthreading


(též hyper-threading) technologie firmy Intel umožòující provádìní vícevláknových (multi-threaded) aplikací soubìžnì na jediném procesoru (napø. v procesorech Pentium 4)
Zdroj: cadcam.cz

8

1   0

jpg


viz JPEG
Zdroj: cadcam.cz

9

1   0

koplanární


ležící ve stejné rovinì - body nebo sady bodù ležící na spoleèné rovinì v 3D prostoru
Zdroj: cadcam.cz

10

1   0

rgb


Red, Gree, Blue (èervená, zelená, modrá) - barevný model používaný pro reprezentaci odstínù barev na obrazovce
Zdroj: cadcam.cz


Pro zobrazení všech definic slova 500 se přihlašte, prosím.