cnb.cz

Obdržené pozitivní hlasy45
Obdržené negativní hlasy18
Karma:26 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (22)

1

7 Thumbs up   1 Thumbs down

notifikace


Proces stanovený právem ES (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES), jehož podstoupení je podmínkou toho, aby úvěrová instituce nebo finanční instituce se sídlem na území jednoho členského státu EU mohla na území druhého členského státu EU realizovat právo volného pohybu služeb. Realizací práva volného pohybu služeb se v tomto případě roz [..]
Zdroj: cnb.cz (offline)

2

6 Thumbs up   0 Thumbs down

tier 1


Tier 1 je část kapitálu banky, představuje součet splaceného základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku, splacené emisní ažio, povinné rezervní fondy, ostatní rezervní fondy ze zisku (bez účel.vytvořených), nerozdělený zisk z předchozích období po zdanění, zisk ve schvalovacím řízení snížený o předpokládané dividendy, zisk běžného období s [..]
Zdroj: cnb.cz (offline)

3

4 Thumbs up   0 Thumbs down

kapitálová přiměřenost


Kapitálová přiměřenost vyjadřuje vybavenost banky vlastními zdroji ve vztahu k rizikové struktuře aktiv, vybraných mimobilančních aktiv banky a k tržním rizikům. Je souhrnným ukazatelem, do kterého se promítají veškeré aktivity banky (rozvahové a podrozvahové) i potenciální ztráty, které bance vyplývají ze znehodnocení aktiv (prostřednictvím tvorby [..]
Zdroj: cnb.cz (offline)

4

4 Thumbs up   3 Thumbs down

volatilita


Kolísání výnosových měr nebo cen investičních instrumentů.
Zdroj: cnb.cz (offline)

5

3 Thumbs up   1 Thumbs down

zajišťovna


Právnická osoba, které bylo uděleno povolení opravňující ji k provozování zajišťovací činnosti. Činnost zajišťoven se od pojišťoven liší tím, že nepřebírají riziko od pojištěných, ale od pojišťoven (zjednodušeně řečeno se jedná o pojišťovny pojišťoven).
Zdroj: cnb.cz (offline)

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


Kontrakt, který umožňuje jeho držiteli zakoupit akciový kapitál. Svým obsahem se podobá dlouhodobé opci, zní však na nové emise akcií, zatímco opce jako taková se vypisuje na již existující akcie.
Zdroj: cnb.cz (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ceny zemědělských výrobců


Ceny zemědělských výrobců jsou měsíčně zjišťovány u cca 650 vybraných výrobců v zemědělství (u soukromých, družstevních, příp. státních firem). Ceny jsou očištěny od daně z přidané hodnoty. Zjišťovány jsou realizační, smluvní ceny (bez vlastní spotřeby), určené pro tuzemský trh. Od 1.1.2001 jsou ceny zemědělských výrobců zjišťovány u 95 základních [..]
Zdroj: cnb.cz (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Dlouhodobější pokles většiny cen v ekonomice. Nejedná se tedy o zápornou inflaci způsobenou vývojem jen v některých cenových segmentech, ani o jednorázový či krátkodobý pokles cenové hladiny.
Zdroj: cnb.cz (offline)

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

depozitář


Banka, která eviduje majetek fondu a průběžně kontroluje, zda fond nakládá s majetkem fondu v souladu se zákony a statutem fondu.
Zdroj: cnb.cz (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

derivát


Instrumenty, jež jsou odvozeny od podkladových aktiv; v nejužším pojetí opce, financial futures a swapy.
Zdroj: cnb.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 22 se přihlašte, prosím.