cnb.cz

Obdržené pozitivní hlasy36
Obdržené negativní hlasy15
Karma:22 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (22)

1

6   0

tier 1


Tier 1 je část kapitálu banky, představuje součet splaceného základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku, splacené emisní ažio, povinné rezervní fondy, ostatní rezervní fondy ze zisku (bez účel.vytvořených), nerozdělený zisk z předchozích období po zdanění, zisk ve schvalovacím řízení snížený o předpok [..]
Zdroj: cnb.cz

2

5   1

notifikace


Proces stanovený právem ES (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES), jehož podstoupení je podmínkou toho, aby úvěrová instituce nebo finanční instituce se sídlem na území jednoho členského státu EU mohla na území druhého členského státu EU realizovat právo volného pohybu služeb. Realizací práva volného pohybu [..]
Zdroj: cnb.cz

3

4   0

kapitálová přiměřenost


Kapitálová přiměřenost vyjadřuje vybavenost banky vlastními zdroji ve vztahu k rizikové struktuře aktiv, vybraných mimobilančních aktiv banky a k tržním rizikům. Je souhrnným ukazatelem, do kterého se promítají veškeré aktivity banky (rozvahové a podrozvahové) i potenciální ztráty, které bance vyplývají ze znehodnocení [..]
Zdroj: cnb.cz

4

4   3

volatilita


Kolísání výnosových měr nebo cen investičních instrumentů.
Zdroj: cnb.cz

5

3   1

zajišťovna


Právnická osoba, které bylo uděleno povolení opravňující ji k provozování zajišťovací činnosti. Činnost zajišťoven se od pojišťoven liší tím, že nepřebírají riziko od pojišt [..]
Zdroj: cnb.cz

6

2   0

warrant


Kontrakt, který umožňuje jeho držiteli zakoupit akciový kapitál. Svým obsahem se podobá dlouhodobé opci, zní však na nové emise akcií, zatímco opce jako taková se vypisuje na již exist [..]
Zdroj: cnb.cz

7

1   0

ceny zemědělských výrobců


Ceny zemědělských výrobců jsou měsíčně zjišťovány u cca 650 vybraných výrobců v zemědělství (u soukromých, družstevních, příp. státních firem). Ceny jsou očištěny od daně z přidané hodnoty. Zjišťovány jsou realizační, smluvní ceny (bez vlastní spotřeby), určené pro tuzemský trh. Od 1.1.2001 jsou ceny zeměd [..]
Zdroj: cnb.cz

8

1   0

deflace


Dlouhodobější pokles většiny cen v ekonomice. Nejedná se tedy o zápornou inflaci způsobenou vývojem jen v některých cenových segmentech, ani o jednorázový či krátkodobý pokles cenové hladiny.
Zdroj: cnb.cz

9

1   0

derivát


Instrumenty, jež jsou odvozeny od podkladových aktiv; v nejužším pojetí opce, financial futures a swapy.
Zdroj: cnb.cz

10

1   0

diverzifikace


Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů nebo jiných majetkových hodnot (aktiv).
Zdroj: cnb.cz


Pro zobrazení všech definic slova 22 se přihlašte, prosím.