czfree.net

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy3
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (88)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ADSL


Asymetrické DSL - viz DSL. Technika pøenosu vysokorychlostního internetu po bìžné telefonní síti.(typické rychlosti jsou 256, 512, 1024 kbps)
Zdroj: czfree.net

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alphawave


Nová PCI 2.2 Wi-Fi karta na bázi chipsetu Prism 2.5, funkènì prakticky shodná s XI-626 (režim softwarového AP, regulace výkonu, apod.) Doporuèený hardware pro èleny CZFree.Net. Informace lze najít na adrese www.alphawave.cz.
Zdroj: czfree.net
Tento význam nebyl schválen

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AP


Access Point - pøístupový bod. Oznaèení takového Wi-Fi zaøízení, na které se pøipojují všechna ostatní zaøízení v síti. AP mùže být realizováno softwarovì nebo hardwarovì. Pokud jde o softwarové AP realizované pomocí karty v poèítaèi (napø. XI-626), nazývá se režim provozu Master zatímco u koncových bodù Managed. U venkovní Wi-Fi sítì bývá AP vybav [..]
Zdroj: czfree.net

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bandwidth


Též "the most important thing in the world" - èesky "šíøka pásma", lidovì "rychlost linky".
Zdroj: czfree.net

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BFU


BFU je oznaèení uživatele, který nepochopil školení nebo nevìnoval ani minutku samostudiu nebo dìlá nìjakou èinnost, o které neví vùbec nebo témìø vùbec, co vlastnì dìlá a co je za tím, typicky samozvaný hacker používající rootkity nebo uživatel MS Windows, co toho moc neví o PC a kliká bezhlavì na to, co mu pøijde pod ruku. V tomto pøeneseném význ [..]
Zdroj: czfree.net

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bind


implementace DNS serveru pro linux
Zdroj: czfree.net

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bit


informace se elektricky pøenáší tak, že se støídají stavy bez napìtí se stavy napìtí, proudu atd (svítí, nesvítí). Tyto stavy se oznaèují jako logická jednièka a nula. Každý takový stav se nazývá jeden bit , jejich tisícinásobek je kilobit, (megabit atd.). èíselnì napø. 32kb, 128kb. Pokud se zjiš?uje, kolik bitù projde za vteøinu, tak se definuje p [..]
Zdroj: czfree.net

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bít


informace se elektricky pøenáší tak, že se støídají stavy bez napìtí se stavy napìtí, proudu atd (svítí, nesvítí). Tyto stavy se oznaèují jako logická jednièka a nula. Každý takový stav se nazývá jeden bit , jejich tisícinásobek je kilobit, (megabit atd.). èíselnì napø. 32kb, 128kb. Pokud se zjiš?uje, kolik bitù projde za vteøinu, tak se definuje p [..]
Zdroj: czfree.net

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bleskojistka


Každá externí instalace antény zejména na støeše propojená kabelem s vnitøními prostorami domu, by mìla být vybavena bleskojistkou. Ovšem bleskojistky mají veliký útlum, proto uživatelé venkovních Wi-Fi zaøízení radìji za bouøky dávají pøednost zapalování svíèek - hromnièek :-) . Bleskojistky s N konektory existují buï prùchozí (F-M), nebo symetric [..]
Zdroj: czfree.net

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Breezenet


Zloèinná drahá technologie, sloužící zejména k nekontrolovatelnému zarušení pásma ISM (2.4 Ghz) nìkolika vzájemnì nespolupracujícími a konkurujícmi si komerèními providery. Používá agresivnìjší modulaci FHSS, narozdíl od technologie Wi-Fi, která používá mírumilovnou (leè lehce pøiblblou) modulaci DSSS. Zaøízení Breezenet bylo pùvodnì vyvinuto pro p [..]
Zdroj: czfree.net
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 88 se přihlašte, prosím.